Pages

Tuesday, September 30, 2014

Re: ျမန္မာ့ခရီးသြား ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း

I only have some instance of old photos all that you mentioned. I sent them to the press. Then I will share it to everybody.


Thanks for your interest on it.
Thway Thit

2014-09-30 18:32 GMT+06:30 Aye Min Oo <sonnyamo@gmail.com>:
Hi

Have you got Tourist Burma Bus/ Palmphlet/ Signboard/ memorabilia/ anything?

Regards,

Sonny

On 9/30/14, Tomme Aung <tommeaung@gmail.com> wrote:
>
>
> *ျမန္မာ့ခရီးသြား ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း*
>
>              ဖြင့္ျဖိဳးဆဲ နိုင္ငံထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ႕ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္
> ခရီးသြားလာေရး က႑ ထဲ ေခတ္နဲ႕အညီ ေမ်ာပါစီးေနရေပျပီ။
> ဖြင့္ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြမွာ အားသာခ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ား အလ်င္အျမန္
> တိုးတက္လာေစနိုင္သည္။
> အားသာခ်က္ဆိုသည္ နိုင္ငံ၏ ကုံလုံၾကြယ္ဝလွပေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ ႏွင့္
> သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ရိုးရာဓေလ့ အစဥ္အလာ မ်ား အခိုင္အမာ တည္ရွိေနျခင္းတို႕ကို
> ဆိုလိုပါသည္။
> ထိုအခ်က္မ်ားျဖင့္ tourism ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္လ်င္
> တိုင္းျပည္၏ အဓိက ဝင္ေငြ တိုးပြားေစကာ တိုင္းျပည္ ဖြင့္ျဖိဳးမွဳ ကို
> အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစနိုင္သည္ဟု ကမၻာ့ခရီးသြားအဖြဲ႕ၾကီး UNWTO ကဆိုသည္။
>
> ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္စီရွိၾကသည့္ တရုပ္ ႏွင့္ အိႏၵယ
> ႏွစ္နိုင္ငံအၾကားတည္ရွိမွဳသည္
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႕ရန္ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္ပင္
> ျဖစ္သည္။
> ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ခရီးသြား UNWTOအဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ PATA , BIMSTEC
> အျပင္ မဲေခါင္ ေဒသ နိုင္ငံမ်ား ၏ အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ ဒါသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ
> ခရီးသြား က႑ အတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္ေစသည္။
>
> ျမန္မာခရီးသြားလာေရးအေၾကာင္းေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္လ်င္
> ၁။ ျမန္မာ့ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး မတိုင္မီေခတ္ ႏွင့္( PRE PERIOD OF MOHT)
> ၂။ ျမန္မာ့ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ျဖစ္ေပၚျပီး ေခတ္ (POST PERIOD OF MOHT) ဟူ၍
> အခ်ိန္ အပိုင္းအျခား ကာလ ၾကီးႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရပါသည္။
> တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ UNWTA ႏွင့္ BIMSTEC ခရီးသြားမွတ္တမ္း မ်ားတြင္ျမန္မာ့ ခရီးသြား
> သမိုင္းတြင္အခ်ိန္ကာလ သုံးခု ရွိခဲ႕ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႕ၾကသည္။
> (REF: BIMSTEC 2005 PRESS)
> ၄င္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ၁၉၄၈ မွ ၆၂ ခုႏွစ္ အထိကို တစ္ခ်ိန္ ၁၉၆၂ မွ ၈၈ ခုႏွစ္
> အထိ ႏွင့္ ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၃ အထိ စုစု ေပါင္း ခရီးသြားကာလ သုံးခု ဟုေဖာ္ျပပါသည္။
> သို႕ေသာ္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၁၉၉၃ မွ ယေန႕စာေရးသည့္ ႏွစ္ ၂၀၁၄ ကာလကို ေလးခုေျမာက္
> ကာလ အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ေရးသားခ်င္ပါသည္။
> ပထမ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ထူေထာင္ခဲ႕ၾကျပီး ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ
> မ်ားေသာအားျဖင့္ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ဓနရွင္္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ တစ္ျခားစီးပြားေရး
> လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။
> ထင္သေလာက္ ခရီးသြား မမ်ားခဲ႕ေၾကာင္းကို သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိနိုင္ပါသည္။
> ဒုတိယ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမ်ားစု ကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ
> ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ထားျပီး The Burma Economic
> Development Corporation (BEDC) က ဖြဲ႕စည္းခဲ႕သည့္ TOURIST BURMA ကို
> စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ႕သည္။ ေနာင္တြင္ MTT ဟုတြင္ခဲ႕သည္။ Tourist
> Information Service( TIS) စားေဖ်ာ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္ အဖြဲ႕ ။ A Tourism branch of
> Union of Burma Airway (UBA) တို႕သည္ ၄င္း ဒုတိယ ကာလ တြင္းရွိ ခရီးသြားဆိုင္ရာ
> အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
> ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုးရစ္ ဗီဇာမွာ တစ္လျဖစ္သည္။
>
> ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္အျပီး ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွ ၁၉၈၈ အထိကို
> ဒုတိယခရီးသြားကာလဟုဆိုနိုင္ပါသည္။
> ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ မွာ ၂၄ နာရီျဖစ္သည္။
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ ေလ်ွာ့ခ်ခဲ႕သည္။
> ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ ဌာနမ်ားထဲက ဌာနခြဲ နံပါတ္ ၂၀
> အျဖစ္ TOURIST BURMA အမည္ျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို
> လုပ္ကိုင္ဖို႕ခြင့္ျပဳခဲ႕ျပန္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္
> ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ရွိသမ်ွေသာဟိုတယ္မ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းျပီး
> အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေစခဲ႕သည္။ TIS ႏွင့္ BAC တို႔ ျပန္လည္
> သက္ဝင္လာျပန္သည္။
> ယခု ဒုတိယ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းျပ သာသာ ရွိခဲ႕ရသည္။
> အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိုင္ငံတြင္း ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံ၏
> သဘာဝ အလွတရားမ်ားကို နိုင္ငံတကာ၏ ဖုံးလႊမ္းဖ်က္စီးမွဳမွ ကာကြယ္ရန္ဆိုသည့္
> ခရီးသြားမူ ၀ါဒေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။
> ျပည္ဝင့္ခြင့္ဗီဇာမွာ သုံးရက္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ခုႏွစ္ရက္ အစရွိသျဖင့္
> တိုးေပးခဲ႕သည္။
> ၁၉၉၀ တြင္ SLORC မွ ပထမဦးဆုံး TOURISM LAW ကိုျပဌာန္းေပးျပီး ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္
> အၾကာ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္မွ MINISTRY OF HOTELS AND TOURISM ကို
> စတင္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ႕သည္။
> ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္စႏွစ္ အေျပာင္းအလဲ ၾကားတြင္ MOHT အေနျဖင့္
> လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ FDI နိုင္ငံတကာ
> ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။
> ၁၉၉၂ ကုန္ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၁၄ ခႏွစ္ကို စတုထၳ ခရီးသြားကာလဟုဆိုရမလိုပင္။
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အစပိ်ဳးလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။
> ေအာင္ျမင္မွဳ အနည္းငယ္ရလာၾကပါသည္။
> ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦး VISIT MYANMARS YEARS 1996 ကို ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္
> နိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံကို လာလည္ၾကသည္။ တစ္ျဖည္းျဖည္း
> သတိမူလာမိၾကသည္။
> VISA က ႏွစ္ပတ္ဗီဇာ ေက်ာ္္လာသည္။ ၁၉၉၈ တြင္မွာေတာ့ ယခုေန႕ ဗီဇာ ျဖစ္လာမည့္ ၂၈
> ရက္ဗီဇာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ႕ပါသည္။ စီးပြားေရးအရလာသူ အတြက္ ရက္ ၇၀
> သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ပါသည္။
>
>
> ဆက္ရန္
> ေသြးသစ္
> ဆိုင္ရာ ဓါတ္ပုံမ်ား ယခင္ကတင္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။
>
> လိုအပ္သလို အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။
>
>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/0e4f25a0-fe26-4338-9218-0374c8d8e459%40googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>


--


Aye (mr.)
Payment Coordinator
MyanmarVisa.com

--
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/travelmyanmar/s472xmm7i0M/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CA%2BR1VvG4_Ag6j8OB_p9fv9Biz-8F6wOBOsfDK61N%3Ddt2Mgq7OA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAKXCEDONPtYo%2B95h_FVP66yeuHC7svvyeJc3sHrywS8nZSidJg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

No comments:

Post a Comment