Pages

Tuesday, September 30, 2014

Re: ျမန္မာ့ခရီးသြား ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း

I only have some instance of old photos all that you mentioned. I sent them to the press. Then I will share it to everybody.


Thanks for your interest on it.
Thway Thit

2014-09-30 18:32 GMT+06:30 Aye Min Oo <sonnyamo@gmail.com>:
Hi

Have you got Tourist Burma Bus/ Palmphlet/ Signboard/ memorabilia/ anything?

Regards,

Sonny

On 9/30/14, Tomme Aung <tommeaung@gmail.com> wrote:
>
>
> *ျမန္မာ့ခရီးသြား ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း*
>
>              ဖြင့္ျဖိဳးဆဲ နိုင္ငံထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ႕ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္
> ခရီးသြားလာေရး က႑ ထဲ ေခတ္နဲ႕အညီ ေမ်ာပါစီးေနရေပျပီ။
> ဖြင့္ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြမွာ အားသာခ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ား အလ်င္အျမန္
> တိုးတက္လာေစနိုင္သည္။
> အားသာခ်က္ဆိုသည္ နိုင္ငံ၏ ကုံလုံၾကြယ္ဝလွပေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ ႏွင့္
> သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ရိုးရာဓေလ့ အစဥ္အလာ မ်ား အခိုင္အမာ တည္ရွိေနျခင္းတို႕ကို
> ဆိုလိုပါသည္။
> ထိုအခ်က္မ်ားျဖင့္ tourism ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္လ်င္
> တိုင္းျပည္၏ အဓိက ဝင္ေငြ တိုးပြားေစကာ တိုင္းျပည္ ဖြင့္ျဖိဳးမွဳ ကို
> အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစနိုင္သည္ဟု ကမၻာ့ခရီးသြားအဖြဲ႕ၾကီး UNWTO ကဆိုသည္။
>
> ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္စီရွိၾကသည့္ တရုပ္ ႏွင့္ အိႏၵယ
> ႏွစ္နိုင္ငံအၾကားတည္ရွိမွဳသည္
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႕ရန္ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္ပင္
> ျဖစ္သည္။
> ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ခရီးသြား UNWTOအဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ PATA , BIMSTEC
> အျပင္ မဲေခါင္ ေဒသ နိုင္ငံမ်ား ၏ အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ ဒါသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ
> ခရီးသြား က႑ အတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္ေစသည္။
>
> ျမန္မာခရီးသြားလာေရးအေၾကာင္းေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္လ်င္
> ၁။ ျမန္မာ့ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး မတိုင္မီေခတ္ ႏွင့္( PRE PERIOD OF MOHT)
> ၂။ ျမန္မာ့ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ျဖစ္ေပၚျပီး ေခတ္ (POST PERIOD OF MOHT) ဟူ၍
> အခ်ိန္ အပိုင္းအျခား ကာလ ၾကီးႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရပါသည္။
> တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ UNWTA ႏွင့္ BIMSTEC ခရီးသြားမွတ္တမ္း မ်ားတြင္ျမန္မာ့ ခရီးသြား
> သမိုင္းတြင္အခ်ိန္ကာလ သုံးခု ရွိခဲ႕ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႕ၾကသည္။
> (REF: BIMSTEC 2005 PRESS)
> ၄င္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ၁၉၄၈ မွ ၆၂ ခုႏွစ္ အထိကို တစ္ခ်ိန္ ၁၉၆၂ မွ ၈၈ ခုႏွစ္
> အထိ ႏွင့္ ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၃ အထိ စုစု ေပါင္း ခရီးသြားကာလ သုံးခု ဟုေဖာ္ျပပါသည္။
> သို႕ေသာ္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၁၉၉၃ မွ ယေန႕စာေရးသည့္ ႏွစ္ ၂၀၁၄ ကာလကို ေလးခုေျမာက္
> ကာလ အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ေရးသားခ်င္ပါသည္။
> ပထမ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ထူေထာင္ခဲ႕ၾကျပီး ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ
> မ်ားေသာအားျဖင့္ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ဓနရွင္္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ တစ္ျခားစီးပြားေရး
> လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။
> ထင္သေလာက္ ခရီးသြား မမ်ားခဲ႕ေၾကာင္းကို သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိနိုင္ပါသည္။
> ဒုတိယ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမ်ားစု ကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ
> ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ထားျပီး The Burma Economic
> Development Corporation (BEDC) က ဖြဲ႕စည္းခဲ႕သည့္ TOURIST BURMA ကို
> စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ႕သည္။ ေနာင္တြင္ MTT ဟုတြင္ခဲ႕သည္။ Tourist
> Information Service( TIS) စားေဖ်ာ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္ အဖြဲ႕ ။ A Tourism branch of
> Union of Burma Airway (UBA) တို႕သည္ ၄င္း ဒုတိယ ကာလ တြင္းရွိ ခရီးသြားဆိုင္ရာ
> အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
> ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုးရစ္ ဗီဇာမွာ တစ္လျဖစ္သည္။
>
> ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္အျပီး ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွ ၁၉၈၈ အထိကို
> ဒုတိယခရီးသြားကာလဟုဆိုနိုင္ပါသည္။
> ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ မွာ ၂၄ နာရီျဖစ္သည္။
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ ေလ်ွာ့ခ်ခဲ႕သည္။
> ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ ဌာနမ်ားထဲက ဌာနခြဲ နံပါတ္ ၂၀
> အျဖစ္ TOURIST BURMA အမည္ျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို
> လုပ္ကိုင္ဖို႕ခြင့္ျပဳခဲ႕ျပန္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္
> ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ရွိသမ်ွေသာဟိုတယ္မ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းျပီး
> အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေစခဲ႕သည္။ TIS ႏွင့္ BAC တို႔ ျပန္လည္
> သက္ဝင္လာျပန္သည္။
> ယခု ဒုတိယ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းျပ သာသာ ရွိခဲ႕ရသည္။
> အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိုင္ငံတြင္း ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံ၏
> သဘာဝ အလွတရားမ်ားကို နိုင္ငံတကာ၏ ဖုံးလႊမ္းဖ်က္စီးမွဳမွ ကာကြယ္ရန္ဆိုသည့္
> ခရီးသြားမူ ၀ါဒေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။
> ျပည္ဝင့္ခြင့္ဗီဇာမွာ သုံးရက္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ခုႏွစ္ရက္ အစရွိသျဖင့္
> တိုးေပးခဲ႕သည္။
> ၁၉၉၀ တြင္ SLORC မွ ပထမဦးဆုံး TOURISM LAW ကိုျပဌာန္းေပးျပီး ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္
> အၾကာ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္မွ MINISTRY OF HOTELS AND TOURISM ကို
> စတင္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ႕သည္။
> ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္စႏွစ္ အေျပာင္းအလဲ ၾကားတြင္ MOHT အေနျဖင့္
> လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ FDI နိုင္ငံတကာ
> ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။
> ၁၉၉၂ ကုန္ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၁၄ ခႏွစ္ကို စတုထၳ ခရီးသြားကာလဟုဆိုရမလိုပင္။
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အစပိ်ဳးလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။
> ေအာင္ျမင္မွဳ အနည္းငယ္ရလာၾကပါသည္။
> ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦး VISIT MYANMARS YEARS 1996 ကို ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္
> နိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံကို လာလည္ၾကသည္။ တစ္ျဖည္းျဖည္း
> သတိမူလာမိၾကသည္။
> VISA က ႏွစ္ပတ္ဗီဇာ ေက်ာ္္လာသည္။ ၁၉၉၈ တြင္မွာေတာ့ ယခုေန႕ ဗီဇာ ျဖစ္လာမည့္ ၂၈
> ရက္ဗီဇာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ႕ပါသည္။ စီးပြားေရးအရလာသူ အတြက္ ရက္ ၇၀
> သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ပါသည္။
>
>
> ဆက္ရန္
> ေသြးသစ္
> ဆိုင္ရာ ဓါတ္ပုံမ်ား ယခင္ကတင္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။
>
> လိုအပ္သလို အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။
>
>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/0e4f25a0-fe26-4338-9218-0374c8d8e459%40googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>


--


Aye (mr.)
Payment Coordinator
MyanmarVisa.com

--
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/travelmyanmar/s472xmm7i0M/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CA%2BR1VvG4_Ag6j8OB_p9fv9Biz-8F6wOBOsfDK61N%3Ddt2Mgq7OA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAKXCEDONPtYo%2B95h_FVP66yeuHC7svvyeJc3sHrywS8nZSidJg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
2nd. time announcement :
limited seated : 45 participant , need to enroll to MTGA office 01
256278 till 1st. Oct. 12 noon.

Another round of information sharing session on child protection,
orphanage tourism and commercial sexual exploitation of children for
the tourist guides who couldn't make it last time by UNICEF.
Tourist guides' commitment and enthusiasm to collaborate in this area
of child protection were appreciated very much by UNICEF

Details of next session is as follow:

Date: Thursday 2 October 2014

Time: 9:00 – 12:30

Place: UNICEF (JPG Meeting Room)

No. 23-A, Inya Myaing Road (if you are coming from
Dhammazedi Road, it's in the same street as Mingalar Garden Hotel and
the office lane is next to Mingon Tawya monastery. )

Shwe Taung Gyar Ward (2)/ Bahan Township

Language: in Myanmar
limited seated : 45 participant , need to enroll to MTGA office 01
256278 till 1st. Oct. 12 noon.
Coffee and snacks will be served.

--
*MYANMAR TOURIST GUIDES ASSOCIATION ( MTGA )*

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CADtnhKMPwT1PenM6QGqhQ_f75ZwChZLGXvb_0EUg6Lg_46TGEw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

SDN Network Engineer at Irving, TX ( GC & USC only Accepted )

HI,

Greetings from Oberon IT Inc !!!

We have a Direct Client Requirement for you and the details are as follows

 

Job Title: SDN Network Engineer

Location: Irving, TX

Duration: 12+ Months

Experience: 8+ years

 

NOTE: GC & USC only Accepted

 

ROLE: SDN Network Engineer

 

Responsibilities

- Deliver network (function) virtualization / SDN solutions as part of our network.

- Deliver detailed designs of network (function) virtualization / SDN (OpenFlow, OpenStack...) to software engineers, hardware engineers and validation engineers.

- Implement architectural design with business use cases, trade-offs, and risk mitigation included.

- Provide technical presentations and documentation to influence other stakeholders within and outside of our company.

- Potentially take partial responsibilities in project management and team coordination

 

Required Competence / Experience

- Masters or PhD in Computer Science and Electrical Engineering with a focus on communication networks is desired.

- Background in networking with focus on IP technologies (including network (function) virtualization / SDN) is required.

- Strong understanding of SDN Applications, SDN Controllers (e.g. OpenDaylight), and SDN Data Plane.

- Strong understanding of OS (Linux), Hypervisors (KVM, Xen etc).

- Strong understanding of OF (Open Flow), OF Config, Open vSwitch, OVSDB, NETCONF

- Strong understanding of Open Stack (Neutron, Nova etc)

- Strong understanding of legacy routing protocols (OSPF, IS-IS, BGP etc) and related data plane architectures.

- Excellent programming skills (C/C++/JAVA)

- Excellent communications skills with the ability to work with other engineering teams

- Strong leadership and teamwork skills

- Ability to work independently on complex tasks

- Strong motivation in driving leading edge technologies

 

 

Best Regards,

 

Purushotham

Sr. Technical Recruiter | Oberon IT Inc

1404 W. Walnut Hill Lane | Suite: 102, Irving, TX 75038.

Email: purushotham@oberonit.com

Direct: 972-330-5903 | Fax: 1-800-218-2820

www.oberonit.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

VMware Engineer -- Irving, TX -- 6+ month Contract

Dear Professionals,
Please have the below requirement and send me your consultant resumes That fits the below job description.
 
Please reply at Chris.brown@panzersolutions.com
 
Note : This is Not our direct client requirement.
 
VMware Engineer
Irving, TX
6+ month Contract
 
Job Description:
Summary: This position will be responsible for creating automation and orchestrations for the VMware ESXi 5.x and 6.x server farm hosting several thousand VMs. Once these are complete, a build team will use them
to deploy new VMs in application sets.
The successful candidate will have experience with VMware with vCenter Orchestrator, vCloud Director, and vCloud Automation Center on version 5 or later. Candidates must be able to create a scripted multi-tier
deployment consisting of Web, App, and Database server VMs with customization.
Highly preferred candidates with additional experience in scripting such as PowerShell, shell scripting, or related technology. Also preferred is experience with Puppet, yum, Windows System Update Services, or
similar.
 
Education/Experience
Bachelors degree and 4 years experience or equivalent 8-10 years experience required
 
Responsibility level
Exercises independent judgment with minimal direction from supervisor.
Ability to interact with managed service providers and use change management ticketing systems.
 
Skills
VMware ESXi 5.x administration at an advanced level (Required)
VMware vCenter Orchestrator, vCloud Director, or vCloud Automation Center to an advanced level (Required)
Verbal and written communication skills, problem solving skills, customer service and interpersonal skills (Required)
Strong ability to work independently and manage ones time (Required)
Strong ability to troubleshoot advanced problems using vendor, peer, and Internet support resources (Required)
Automation use Puppet (Preferred)
Windows Server 2000, 2003, and 2008 administration experience with PowerShell (Preferred)
Red Hat Enteprise Linux 5 and 6 administration experience with shell scripting (Preferred)
Experience with automated patch management and update services such as Windows Server Update Services, yum, Puppet, or related products (Preferred)
 
Major Job Duties and Responsibilities:
Create orchestrations for multi-tier virtual machine deployments using VMware tools and Puppet.
Identify and solve compatibility issues with VMware tools used for scripting and automation.
Direct managed service provider to execute orchestrations in an Production virtual environment, diagnose, troubleshoot, and resolve scripting and automation software problems.
 
Thank you for your time and look forward to work with you.
____________________________________________________________
Thanks
Chris Brown | Technical Recruiter
Panzer Solutions LLC
chris.brown@panzersolutions.com
203-652-1444*123
 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

.NET C# Angular JS -- Addison, TX (Local) -- 6+ months Contract

Dear Professionals,
Please have the below requirement and send me your consultant resumes That fits the below job description.
 
Please reply at Chris.brown@panzersolutions.com
 
Note : This is Not our direct client requirement.
 
Job Title : .NET C# Angular JS
Location : Addison, TX (Local)
Duration : 6+ months Contract
 
Interview Details: Phone & F2F
 
Job Description:
Our client's development team is seeking a passionate, value driven programmer to add to the existing engineering team. This team is developing applications using a standard Microsoft .NET C# stack and AngularJS
along with a number of third party libraries and open source software.
 
Requirements:
Data warehouse/ MetaData repository experience a strong plus
Experience in Agile Scrum methodology
Strong programming language skill in .NET, C#, SQL, Javascript, etc.
Experience building dynamic web applications that leverage AngularJS, XHTML, HTML5, JavaScript, MVC, CSS3, jQuery and other web based tools and technologies
Great technical and problem solving skills
Knowledgeable in various software design patterns and be able to apply appropriate design patterns to solve business/technical problems
Proficient in RDBMS such as Oracle, SQL Server, etc.
.NET 3/.5/4.0 with WCF, WWF, WPF, and Silverlight
Team player who works well across different streams (Product Management, Developers, QA, Operation Team, etc.)
Strong written and verbal communication skills
Experience with distributed architectures and design patterns strongly preferred8 or more years of commercial software development experience
or more years of experience developing server based compute engines, distributed services, or reusable components
4-year college degree in Computer Science or a closely related field, or demonstrable work experience
 
Thank you for your time and look forward to work with you.
____________________________________________________________
Thanks
Chris Brown | Technical Recruiter
Panzer Solutions LLC
chris.brown@panzersolutions.com
203-652-1444*123
 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Citrix Engineer -- Addison, TX (Local)-- 4-6 months Contract

Dear Professionals,
Please have the below requirement and send me your consultant resumes That fits the below job description.
 
Please reply at Chris.brown@panzersolutions.com
 
Note : This is Not our direct client requirement.
 
Job Title : Citrix Engineer – 6.5
Location : Addison, TX (Local)
Duration : 4-6 months Contract
 
Interview Details: Phone & F2F
 
JOB-RELATED EXPERIENCE
The ideal candidate for this opportunity will possess the following skills and experiences:
6+ Years IT experience
3+ Years Citrix experience
Citrix and Microsoft Certification
Knowledge of Citrix 6.5 Enterprise Edition on 2008 R2
Knowledge of Citrix Access Gateway Enterprise Edition
Knowledge of VMWare ESXi 5.1
Knowledge of Citrix Provisioning Services 6.1
Intermediate Citrix support experience with large scale deployments (1000+ subscribers)
Intermediate knowledge of Windows Server operating systems and network administration.
Intermediate knowledge of Citrix Presentation Server Technologies.
Citrix Presentation Server 6.5
Citrix Web Interface
Citrix Secure Gateway
Citrix XML Broker
Zone Data Collector
Farm Data Store
Citrix Licensing
Citrix Printing Methodologies
Citrix ICA Clients
Citrix Zone architecture and failover design
Intermediate knowledge of Microsoft Remote Desktop Technologies.
Windows Remote Desktop2008 or greater
Windows Remote Desktop Licensing
Windows Remote Desktop-specific Active Directory Group Policy Objects
Windows Roaming and Local Profiles
Windows Registry
Windows NTFS file system
Windows Printing
Windows Security.
 
Thank you for your time and look forward to work with you.
____________________________________________________________
Thanks
Chris Brown | Technical Recruiter
Panzer Solutions LLC
chris.brown@panzersolutions.com
203-652-1444*123
 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Someone who is local to either MN or CA -- Java Developer

Dear Professionals,
Please have the below requirement and send me your consultant resumes That fits the below job description.
 
Please reply at Chris.brown@panzersolutions.com
 
Note : This is Not our direct client requirement.
 
Java Developer
Minneapolis, MN or Fremont, CA -- (
someone who is local to either MN or CA)
18 months contract
 
Must Haves:
7+ years of Java/J2EE software development and implementation experience, inclusive of production support activities
2 + years of WebLogic experience
Practical experience with a Java-based framework (Spring, Hibernate)
Prior experience building web services (XML, SOA/SOAP/REST)
Experience with Oracle Database.
 
Plus:
Financial experience
CSS3, JavaScript, JSON, Ajax, JQuery and node.js
 
Role:
Client is looking for a strong Java Developer to assist one of clients .We need the individual to have a strong background in both technologies along with a strong general Java/J2EE background. You will be working with
Weblogic 12.1.1, and will need to access the needed development of the Java based application. There will be no training in this role, so the individual will need to come in with significant WebLogic and Java experience. Communication is a must in this role as the individual will be working extensively with business users and development teams (both local and non-local). 
 
Thank you for your time and look forward to work with you.
____________________________________________________________
Thanks
Chris Brown | Technical Recruiter
Panzer Solutions LLC
chris.brown@panzersolutions.com
203-652-1444*123
 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Usg Hotlist

Dear Partner,

This is Rajkumar working as Sales Recruiter with United Software Group, Inc.          

Please have a look at the updated HOT LIST and send me your Direct Client Requirements.

You can reach me on 614-588-8472rajkumar.b@usgrpinc.com

 

S.No

NAME

DESIGNATION

YRS

LOCATION

RELOCATION

START PROJECT

1

Kirthi

Sr.Mobile Testing

9Yrs

New Jersey-NJ

OPEN

2 Weeks Notice

2

Naveen

Sr.ETL Informatica Developer

8Yrs

Los Angels -CA

OPEN

2 Weeks Notice

3

Arvind

MS Dynamics CRM

10Yrs

New Jersey-NJ

OPEN

2 Weeks Notice

 

 

Looking Forward Working with you.        

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Usg Hotlist

Dear Partner,

This is Rajkumar working as Sales Recruiter with United Software Group, Inc.          

Please have a look at the updated HOT LIST and send me your Direct Client Requirements.

You can reach me on 614-588-8472rajkumar.b@usgrpinc.com

 

S.No

NAME

DESIGNATION

YRS

LOCATION

RELOCATION

START PROJECT

1

Kirthi

Sr.Mobile Testing

9Yrs

New Jersey-NJ

OPEN

2 Weeks Notice

2

Naveen

Sr.ETL Informatica Developer

8Yrs

Los Angels -CA

OPEN

2 Weeks Notice

3

Arvind

MS Dynamics CRM

10Yrs

New Jersey-NJ

OPEN

2 Weeks Notice

 

 

Looking Forward Working with you.        

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

SAP HR_IL_3+ months

Dear Business partners,

Please find the below job requirement and let me know if you have any consultants available with you... Thank you.

Tittle: SAP HR
Location: IL
Duration: 3+ months
Interview type: phone hire


Looking for 8 years candidate and excellent communication skills..Looking forward to work with you…

 

Balu Reddy

Resource Coordinator

Fax: 847-852-1984

URL: www.Tek-analytics.com

Email:balureddy@tek-analytics.com

Gtalk: balureddy.staffing--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Re: ျမန္မာ့ခရီးသြား ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း

Hi

Have you got Tourist Burma Bus/ Palmphlet/ Signboard/ memorabilia/ anything?

Regards,

Sonny

On 9/30/14, Tomme Aung <tommeaung@gmail.com> wrote:
>
>
> *ျမန္မာ့ခရီးသြား ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း*
>
> ဖြင့္ျဖိဳးဆဲ နိုင္ငံထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ႕ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္
> ခရီးသြားလာေရး က႑ ထဲ ေခတ္နဲ႕အညီ ေမ်ာပါစီးေနရေပျပီ။
> ဖြင့္ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြမွာ အားသာခ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ား အလ်င္အျမန္
> တိုးတက္လာေစနိုင္သည္။
> အားသာခ်က္ဆိုသည္ နိုင္ငံ၏ ကုံလုံၾကြယ္ဝလွပေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ ႏွင့္
> သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ရိုးရာဓေလ့ အစဥ္အလာ မ်ား အခိုင္အမာ တည္ရွိေနျခင္းတို႕ကို
> ဆိုလိုပါသည္။
> ထိုအခ်က္မ်ားျဖင့္ tourism ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္လ်င္
> တိုင္းျပည္၏ အဓိက ဝင္ေငြ တိုးပြားေစကာ တိုင္းျပည္ ဖြင့္ျဖိဳးမွဳ ကို
> အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစနိုင္သည္ဟု ကမၻာ့ခရီးသြားအဖြဲ႕ၾကီး UNWTO ကဆိုသည္။
>
> ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္စီရွိၾကသည့္ တရုပ္ ႏွင့္ အိႏၵယ
> ႏွစ္နိုင္ငံအၾကားတည္ရွိမွဳသည္
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႕ရန္ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္ပင္
> ျဖစ္သည္။
> ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ခရီးသြား UNWTOအဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ PATA , BIMSTEC
> အျပင္ မဲေခါင္ ေဒသ နိုင္ငံမ်ား ၏ အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ ဒါသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ
> ခရီးသြား က႑ အတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္ေစသည္။
>
> ျမန္မာခရီးသြားလာေရးအေၾကာင္းေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္လ်င္
> ၁။ ျမန္မာ့ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး မတိုင္မီေခတ္ ႏွင့္( PRE PERIOD OF MOHT)
> ၂။ ျမန္မာ့ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ျဖစ္ေပၚျပီး ေခတ္ (POST PERIOD OF MOHT) ဟူ၍
> အခ်ိန္ အပိုင္းအျခား ကာလ ၾကီးႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရပါသည္။
> တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ UNWTA ႏွင့္ BIMSTEC ခရီးသြားမွတ္တမ္း မ်ားတြင္ျမန္မာ့ ခရီးသြား
> သမိုင္းတြင္အခ်ိန္ကာလ သုံးခု ရွိခဲ႕ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႕ၾကသည္။
> (REF: BIMSTEC 2005 PRESS)
> ၄င္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ၁၉၄၈ မွ ၆၂ ခုႏွစ္ အထိကို တစ္ခ်ိန္ ၁၉၆၂ မွ ၈၈ ခုႏွစ္
> အထိ ႏွင့္ ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၃ အထိ စုစု ေပါင္း ခရီးသြားကာလ သုံးခု ဟုေဖာ္ျပပါသည္။
> သို႕ေသာ္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၁၉၉၃ မွ ယေန႕စာေရးသည့္ ႏွစ္ ၂၀၁၄ ကာလကို ေလးခုေျမာက္
> ကာလ အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ေရးသားခ်င္ပါသည္။
> ပထမ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ထူေထာင္ခဲ႕ၾကျပီး ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ
> မ်ားေသာအားျဖင့္ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ဓနရွင္္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ တစ္ျခားစီးပြားေရး
> လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။
> ထင္သေလာက္ ခရီးသြား မမ်ားခဲ႕ေၾကာင္းကို သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိနိုင္ပါသည္။
> ဒုတိယ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမ်ားစု ကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ
> ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ထားျပီး The Burma Economic
> Development Corporation (BEDC) က ဖြဲ႕စည္းခဲ႕သည့္ TOURIST BURMA ကို
> စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ႕သည္။ ေနာင္တြင္ MTT ဟုတြင္ခဲ႕သည္။ Tourist
> Information Service( TIS) စားေဖ်ာ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္ အဖြဲ႕ ။ A Tourism branch of
> Union of Burma Airway (UBA) တို႕သည္ ၄င္း ဒုတိယ ကာလ တြင္းရွိ ခရီးသြားဆိုင္ရာ
> အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
> ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုးရစ္ ဗီဇာမွာ တစ္လျဖစ္သည္။
>
> ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္အျပီး ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွ ၁၉၈၈ အထိကို
> ဒုတိယခရီးသြားကာလဟုဆိုနိုင္ပါသည္။
> ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ မွာ ၂၄ နာရီျဖစ္သည္။
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ ေလ်ွာ့ခ်ခဲ႕သည္။
> ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ ဌာနမ်ားထဲက ဌာနခြဲ နံပါတ္ ၂၀
> အျဖစ္ TOURIST BURMA အမည္ျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို
> လုပ္ကိုင္ဖို႕ခြင့္ျပဳခဲ႕ျပန္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္
> ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ရွိသမ်ွေသာဟိုတယ္မ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းျပီး
> အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေစခဲ႕သည္။ TIS ႏွင့္ BAC တို႔ ျပန္လည္
> သက္ဝင္လာျပန္သည္။
> ယခု ဒုတိယ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းျပ သာသာ ရွိခဲ႕ရသည္။
> အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိုင္ငံတြင္း ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံ၏
> သဘာဝ အလွတရားမ်ားကို နိုင္ငံတကာ၏ ဖုံးလႊမ္းဖ်က္စီးမွဳမွ ကာကြယ္ရန္ဆိုသည့္
> ခရီးသြားမူ ၀ါဒေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။
> ျပည္ဝင့္ခြင့္ဗီဇာမွာ သုံးရက္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ခုႏွစ္ရက္ အစရွိသျဖင့္
> တိုးေပးခဲ႕သည္။
> ၁၉၉၀ တြင္ SLORC မွ ပထမဦးဆုံး TOURISM LAW ကိုျပဌာန္းေပးျပီး ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္
> အၾကာ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္မွ MINISTRY OF HOTELS AND TOURISM ကို
> စတင္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ႕သည္။
> ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္စႏွစ္ အေျပာင္းအလဲ ၾကားတြင္ MOHT အေနျဖင့္
> လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ FDI နိုင္ငံတကာ
> ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။
> ၁၉၉၂ ကုန္ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၁၄ ခႏွစ္ကို စတုထၳ ခရီးသြားကာလဟုဆိုရမလိုပင္။
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အစပိ်ဳးလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။
> ေအာင္ျမင္မွဳ အနည္းငယ္ရလာၾကပါသည္။
> ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦး VISIT MYANMARS YEARS 1996 ကို ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္
> နိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံကို လာလည္ၾကသည္။ တစ္ျဖည္းျဖည္း
> သတိမူလာမိၾကသည္။
> VISA က ႏွစ္ပတ္ဗီဇာ ေက်ာ္္လာသည္။ ၁၉၉၈ တြင္မွာေတာ့ ယခုေန႕ ဗီဇာ ျဖစ္လာမည့္ ၂၈
> ရက္ဗီဇာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ႕ပါသည္။ စီးပြားေရးအရလာသူ အတြက္ ရက္ ၇၀
> သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ပါသည္။
>
>
> ဆက္ရန္
> ေသြးသစ္
> ဆိုင္ရာ ဓါတ္ပုံမ်ား ယခင္ကတင္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။
>
> လိုအပ္သလို အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။
>
>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/0e4f25a0-fe26-4338-9218-0374c8d8e459%40googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>


--


Aye (mr.)
Payment Coordinator
MyanmarVisa.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CA%2BR1VvG4_Ag6j8OB_p9fv9Biz-8F6wOBOsfDK61N%3Ddt2Mgq7OA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Abridged summary of rec.travel.australia+nz@googlegroups.com - 1 update in 1 topic

rec.travel.australia+nz@googlegroups.com Google Groups
Unsure why you received this message? You previously subscribed to digests from this group, but we haven't been sending them for a while. We fixed that, but if you don't want to get these messages, send an email to rec.travel.australia+nz+unsubscribe@googlegroups.com.
billysteven <billysteven.e6f91b8@travelbanter.com>: Sep 29 08:01PM +0100

Herbal incense,smoking blends aromas potpourri for sale
Herbal incense smoking blends aromas potpourri for sale,We have blends
like voodoo smoking blends,super kush,rocket fuel and more more others ...more
You received this digest because you're subscribed to updates for this group. You can change your settings on the group membership page.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it send an email to rec.travel.australia+nz+unsubscribe@googlegroups.com.

A hidden Brick Monastery in Amarapura called Shwe Ku Gyi, unfolded Architecture that was used to be

ကဲ   မန္းေလးနယ္အနီးက လူသိပ္မသိေသးတဲ႕ ေရွးေဟာင္း အုတ္ေက်ာင္းၾကီး။
ပန္းတေမာ့ လက္ရာမ်ားႏွင့္ အုတ္ရိုးနံရံ ကို သစ္တိုင္နဲ႕ အေပၚထပ္ ကို တည္ျပီး အသား
ဒိုင္း ျမား ယက္မကို ေထာက္ျပီး အသား မိုး ထားခဲ႕ဟန္မွာ မူလအစ လက္ရာျဖစ္သည္။ ၅၃၆ နာရပတိစည္သူ ေဆာက္ခဲ႕ေသာ ပုဂံေခတ္ လက္ရာ ေက်ာင္းၾကီးဟု ေက်ာက္စာတြင္ေတြ႕ရသည္။ အမည္မွာ ေရႊကူုၾကီးေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အမရပူရ နန္းတြင္းအနီးတြင္ရွိပါသည္။

ေသြးသစ္

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/048bb6a7-0768-4d8d-9765-c0ab91fc4859%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

ျမန္မာ့ခရီးသြား ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း

ျမန္မာ့ခရီးသြား ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း

             ဖြင့္ျဖိဳးဆဲ နိုင္ငံထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ႕ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးသြားလာေရး က႑ ထဲ ေခတ္နဲ႕အညီ ေမ်ာပါစီးေနရေပျပီ။
ဖြင့္ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြမွာ အားသာခ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ား အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာေစနိုင္သည္။
အားသာခ်က္ဆိုသည္ နိုင္ငံ၏ ကုံလုံၾကြယ္ဝလွပေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ ႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ရိုးရာဓေလ့ အစဥ္အလာ မ်ား အခိုင္အမာ တည္ရွိေနျခင္းတို႕ကို ဆိုလိုပါသည္။
ထိုအခ်က္မ်ားျဖင့္ tourism ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္လ်င္ တိုင္းျပည္၏ အဓိက ဝင္ေငြ တိုးပြားေစကာ တိုင္းျပည္ ဖြင့္ျဖိဳးမွဳ ကို အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစနိုင္သည္ဟု ကမၻာ့ခရီးသြားအဖြဲ႕ၾကီး UNWTO ကဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္စီရွိၾကသည့္ တရုပ္ ႏွင့္ အိႏၵယ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကားတည္ရွိမွဳသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႕ရန္ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္ပင္
ျဖစ္သည္။
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ခရီးသြား UNWTOအဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ PATA , BIMSTEC အျပင္ မဲေခါင္ ေဒသ နိုင္ငံမ်ား ၏ အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ ဒါသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ခရီးသြား က႑ အတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္ေစသည္။

ျမန္မာခရီးသြားလာေရးအေၾကာင္းေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္လ်င္
၁။ ျမန္မာ့ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး မတိုင္မီေခတ္ ႏွင့္( PRE PERIOD OF MOHT)
၂။ ျမန္မာ့ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ျဖစ္ေပၚျပီး ေခတ္ (POST PERIOD OF MOHT) ဟူ၍ အခ်ိန္ အပိုင္းအျခား ကာလ ၾကီးႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရပါသည္။
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ UNWTA ႏွင့္ BIMSTEC ခရီးသြားမွတ္တမ္း မ်ားတြင္ျမန္မာ့ ခရီးသြား သမိုင္းတြင္အခ်ိန္ကာလ သုံးခု ရွိခဲ႕ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႕ၾကသည္။
(REF: BIMSTEC 2005 PRESS)
၄င္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ၁၉၄၈ မွ ၆၂ ခုႏွစ္ အထိကို တစ္ခ်ိန္ ၁၉၆၂ မွ ၈၈ ခုႏွစ္ အထိ ႏွင့္ ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၃ အထိ စုစု ေပါင္း ခရီးသြားကာလ သုံးခု ဟုေဖာ္ျပပါသည္။ သို႕ေသာ္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၁၉၉၃ မွ ယေန႕စာေရးသည့္ ႏွစ္ ၂၀၁၄ ကာလကို ေလးခုေျမာက္ ကာလ အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ေရးသားခ်င္ပါသည္။
ပထမ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ထူေထာင္ခဲ႕ၾကျပီး ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ဓနရွင္္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ တစ္ျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။
ထင္သေလာက္ ခရီးသြား မမ်ားခဲ႕ေၾကာင္းကို သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိနိုင္ပါသည္။
ဒုတိယ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမ်ားစု ကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ထားျပီး The Burma Economic Development Corporation (BEDC) က ဖြဲ႕စည္းခဲ႕သည့္ TOURIST BURMA ကို စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ႕သည္။ ေနာင္တြင္ MTT ဟုတြင္ခဲ႕သည္။ Tourist Information Service( TIS) စားေဖ်ာ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္ အဖြဲ႕ ။ A Tourism branch of Union of Burma Airway (UBA) တို႕သည္ ၄င္း ဒုတိယ ကာလ တြင္းရွိ ခရီးသြားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုးရစ္ ဗီဇာမွာ တစ္လျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္အျပီး ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွ ၁၉၈၈ အထိကို ဒုတိယခရီးသြားကာလဟုဆိုနိုင္ပါသည္။
ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ မွာ ၂၄ နာရီျဖစ္သည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ ေလ်ွာ့ခ်ခဲ႕သည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ ဌာနမ်ားထဲက ဌာနခြဲ နံပါတ္ ၂၀ အျဖစ္ TOURIST BURMA အမည္ျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ဖို႕ခြင့္ျပဳခဲ႕ျပန္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ရွိသမ်ွေသာဟိုတယ္မ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းျပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေစခဲ႕သည္။ TIS ႏွင့္ BAC တို႔ ျပန္လည္ သက္ဝင္လာျပန္သည္။
ယခု ဒုတိယ ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းျပ သာသာ ရွိခဲ႕ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိုင္ငံတြင္း ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံ၏ သဘာဝ အလွတရားမ်ားကို နိုင္ငံတကာ၏ ဖုံးလႊမ္းဖ်က္စီးမွဳမွ ကာကြယ္ရန္ဆိုသည့္ ခရီးသြားမူ ၀ါဒေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္ဝင့္ခြင့္ဗီဇာမွာ သုံးရက္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ခုႏွစ္ရက္ အစရွိသျဖင့္ တိုးေပးခဲ႕သည္။
၁၉၉၀ တြင္ SLORC မွ ပထမဦးဆုံး TOURISM LAW ကိုျပဌာန္းေပးျပီး ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ အၾကာ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္မွ MINISTRY OF HOTELS AND TOURISM ကို စတင္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ႕သည္။
၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္စႏွစ္ အေျပာင္းအလဲ ၾကားတြင္ MOHT အေနျဖင့္ လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ FDI နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။
၁၉၉၂ ကုန္ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၁၄ ခႏွစ္ကို စတုထၳ ခရီးသြားကာလဟုဆိုရမလိုပင္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အစပိ်ဳးလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။
ေအာင္ျမင္မွဳ အနည္းငယ္ရလာၾကပါသည္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦး VISIT MYANMARS YEARS 1996 ကို ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံကို လာလည္ၾကသည္။ တစ္ျဖည္းျဖည္း သတိမူလာမိၾကသည္။
VISA က ႏွစ္ပတ္ဗီဇာ ေက်ာ္္လာသည္။ ၁၉၉၈ တြင္မွာေတာ့ ယခုေန႕ ဗီဇာ ျဖစ္လာမည့္ ၂၈ ရက္ဗီဇာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ႕ပါသည္။ စီးပြားေရးအရလာသူ အတြက္ ရက္ ၇၀ သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ပါသည္။


ဆက္ရန္
ေသြးသစ္
ဆိုင္ရာ ဓါတ္ပုံမ်ား ယခင္ကတင္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။

လိုအပ္သလို အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/0e4f25a0-fe26-4338-9218-0374c8d8e459%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

SAP Fresher, looking for SAP jobs after your training?


Dear SAP Freshers,

If you are out in the market looking for SAP jobs after your training, then this is a must attend webinar from our Project Manager. The following are some items that will be covered on this webinar and they are free to attend for you and your friends. Here is from our Project Manager to get the best knowledge.

- What exactly will your role be in a SAP Implementation project in a little detail
- Importance of understanding SAP Implementation projects to efficiently tackle SAP Interviews
- and of course more and Q & A at the end of the session 

 

http://live.8mmsmile.com/index.php?do=/event/9/attn-sap-consultants-sap-implementation-webinar-for-freshers/


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

SAP Fresher, looking for SAP jobs after your training?

Dear SAP Freshers,

If you are out in the market looking for SAP jobs after your training, then this is a must attend webinar from our Project Manager. The following are some items that will be covered on this webinar and they are free to attend for you and your friends. Here is from our Project Manager to get the best knowledge.

- What exactly will your role be in a SAP Implementation project in a little detail
- Importance of understanding SAP Implementation projects to efficiently tackle SAP Interviews
- and of course more and Q & A at the end of the session 

 

http://live.8mmsmile.com/index.php?do=/event/9/attn-sap-consultants-sap-implementation-webinar-for-freshers/--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Monday, September 29, 2014

Java Developer || Minneapolis, MN || Local only

Hello Partners,

 

We are looking for Java Developer for one of our client at Minneapolis, MN. Please let me know your interest.

 
Java Developer
Location: Minneapolis, MN
Duration: 6+ Months
Rate: $50/hr
 
In Person Interview. Must be local only
 
 
Required Skills:
·         Java
·         JavaScript
·         Experience with Oracle NoSql
·         Develop with angular JS
·         Restful Services
·         Spring
·         Automation Testing - Protractor & Selenium & Cucumber
·         5-7 years of experience as a Developer
 

 

 

Thanks & Regards

 

Pramod Kumar

International Technical Solutions (ITS)

Direct: 206-274-4684

Fax: 206-319-4579

pramod.kumar@i-tecsol.com

www.i-tecsol.com

  

Note: We respect your Online Privacy. This is not an unsolicited mail. Under Bills.1618 Title III passed by the 105th U.S. Congress this mail cannot be considered Spam as long as we include Contact information and a method to be removed from our mailing list. If you are not interested in receiving our e-mails then please reply with a "REMOVE" in the subject line at support@i-tecsol.com and mention all the e-mail addresses to be removed with any e-mail addresses, which might be diverting the e-mails to you. We are sorry for the inconvenience.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.