Pages

Saturday, May 31, 2014

Re: ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွင့္ မန္းဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ

ကိုေသာင္းႏိုင္ဦး ဓာတ္ပံုေလးေတြနဲ႔ တြဲတင္ေပးရင္ က်ေနာ္တို႔
သတင္းျပန္ေရးရတာ အဆင္ပိုေျပတာေပါ့။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကူညီပါေနာ္

On 5/30/14, chawchaw mirror <chawchawmirror@gmail.com> wrote:
> One speaker တစ္စံု တစ္ဦးေၿပာတာကို နားေထာင္ ယံု သက္သက္ ေတြ႔ဆံုပြဲ
> တစ္ခုဘဲလား။
>
> အၿပန္အလွန္ ညိႈႏိႈင္း တင္ၿပခ်က္။သံုးသပ္ခ်က္။ ေဆြးေႏြးခ်က္။ အေၿဖရွာခ်က္ မ်ား
> ရိွပါသလား။
>
> ရိွခဲ႔ပါလွွ်င္ မည္သူက မည္သည္႔ ကိစၥကို ေဆြးေႏြးသည္။
>
> ေဆြးေႏြးၿခင္းမွ အေၿဖ ရလဒ္ ထြက္သည္။ မထြက္သည္ ကို
> ဆက္လက္ သတင္း ၿဖန္႔ ေ၀ ေစလိုပါသည္။
>
> ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ ေၿပာင္း ကာလ အေနအထားတြင္ one speaker ေတြ႔ဆံုမႈ မ်ား
> ဆက္လက္ စခန္းသြားေနသည္ကို သေဘာမေတြ႔ ေတာ႔ ပါ။
>
> ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
>
>
> 2014-05-30 7:57 GMT+06:30 Mandalay Tour Guides Society <
> mandalaytourguidessociety@gmail.com>:
>
>> *ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွင့္ မန္းဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ*
>>
>> ယမန္ေန႔ (၂၉.၅.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၀၀) နာရီ
>> မႏၱေလးစြမ္းဟိုတယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ ဟုိတယ္ႏွင့္
>> ခရီးသြားဌာနမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္
>> အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကိုက်င္းပခဲ့ရာ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ
>> မႏၱေလးဧည့္လမ္းညႊန္ EC မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။
>>
>>
>>
>> ေသာင္းႏိုင္ဦး
>>
>> သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
>>
>> မႏၱေလးဇုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း
>>
>> ၃၀.၅.၂၀၁၄
>>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAH7wuYZs6n9BJkc89spiktE2qDkNVgCimX5_HhZDKAkdoGRK9g%40mail.gmail.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CANWyO3A4W-KX_Ldg35KTnB5FpkPDrSdjTe%2Bkb7-Q5J6%2BmC7ehw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

What does SAP Consultants do on projects ? Their role, challenges faced and what they need to achieve as a successfull consultant - attend a webinar by our project manager
Join us every Monday at 9.30 PM EST. Please find the meeting details at This conference seminar will give you a good understanding on what roles you will be playing as an SAP consultant in real projects. 

Thanks

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Friday, May 30, 2014

BI Architect at Madison, WI (Face-To-Face Interview is must)

HI,

 

Greetings from Oberon IT Inc!!!

 

We have a Direct Client Requirement for you and the details are as follows

 

Job Title: BI Architect

Location: Madison, WI

Duration: 6+ months

Industry: Government

 

NOTE: Face-To-Face Interview is must

 

Job Description:

 

Description

Responsible for design and maintenance of business intelligence applications. Identifies, researches, and resolves technical problems. Ensures that the use of business intelligence applications enhances business decision making capabilities. Requires a bachelor's degree in area of specialty and 4 to 6 years of experience in the field or in a related area. Familiar with a variety of the field's concepts, practices, and procedures. Relies on extensive experience and judgment to plan and accomplish goals. Performs a variety of tasks.

Qualification

Rating

General Competencies

Ability to meet project deadlines.

True

Excellent oral and written communication skills

 4 out of 5 and 2+ Yrs.

Experience working with organizations with highly consensus-based decision-making process *

4+ Yrs.

Information Technology - Databases

Develop workflows from relational databases

 4 out of 5  and 2+ Yrs.

Information Technology - Languages/Tools

Experience creating high-quality, intuitive visualizations and dashboards with Tableau Desktop *

5 out of 5  and 2+ Yrs.

 

Project Description:

The consultant will work with University of Wisconsin System Administration (UWSA) staff to design and implement an interactive Accountability Dashboard of university performance information for use by the general public on web browsers and mobile devices. The consultant will also develop a written plan for converting other existing data-rich publications into interactive online visualizations.

The consultant will be housed at UW System Administration in the Office of Policy Analysis and Research (OPAR). S/he will work with a project team of

·         OPAR analysts, who will provide and maintain content for the Accountability Dashboard, and

·         Office of Information Services (OIS) staff that will support any needed changes to data warehouse(s) and will facilitate hosting of Tableau Server, if used.

The consultant also may work with Communications staff who oversee the organization's website and with UW System executive leadership, Regents, or elected officials with feedback on requirements and design.

 

Knowledge/Skills for Tableau Consultant:

· Experience creating high-quality, intuitive visualizations and dashboards with Tableau Desktop

· Experience developing efficient workflows that incorporate existing data from relational databases, Excel, and other sources

· Experience with user and administrator functions of Tableau Server and Tableau Public/Public Premium

· Ability to evaluate customer needs effectively and evidence of using good judgment.

  • Ability to cope with a dynamic and demanding environment where expectations for performance and productivity are high.
  • Ability to meet project deadlines.
  • Evidence of excellent interpersonal, oral and written communication skills.

· Ability to work well with diverse people and groups with different levels of technical knowledge

· Ability to work as part of a team as well as independently

· At least 4 years of professional experience working at higher education institutions or organizations with a highly consensus-based decision-making process.

 

Project Tasks:

Consultant will complete the tasks below, working with staff as indicated in parentheses:

 

1.  Design and implement an interactive accountability dashboard for use on web browsers and mobile devices.

a.  Identify data in Oracle databases, Excel, and other sources and restructure for use in Tableau (OPAR, OIS).

b.  Design new Oracle tables and views as needed (OPAR, OIS).

c.  Design a dashboard with multiple accountability and performance indicators grouped at multiple levels and linked in multiple ways (OPAR).

d.  Present design alternatives to stakeholders, help clarify requirements, and conduct demos (OPAR).

e.  Recommend method(s) of publishing dashboard to web & mobile devices, such as through Tableau Public/Public Premium services or Tableau Server (OIS, web team).

f.  Ensure security of published data (confidentiality, integrity, availability).

g.  Publish dashboard to integrate with or mimic existing UWSA website for a seamless user experience (web team).

h.  Track usage of dashboard (web team).

i.   Train OPAR and OIS staff to use, update, maintain, and modify the dashboard.

 

2.  Develop a written plan for converting other data-rich publications to interactive online visualizations.

a.  Inventory types of data in current publications (OPAR, OIS).

b.  Suggest options for more efficient organization and presentation of data in online, interactive visualizations (OPAR, OIS).

c.  Propose workflows and data structures (OPAR, OIS).

d.  Design mock-ups and templates.

 

** Please send us the following details along with the updated resume for immediate Consideration

 

Full Name: 

Contact number:  

Email Id:

Current Location:

Relocation: 

Visa Status & validity: 

Interview Availability: 

Earliest Availability: 

F2F Interview: 

Total Experience: 

Rate: 

Skype ID:

Education (Bachelors): 

Last 4 Digits of SSN: 

Skills (years experiences with the key skills): 

Is the Candidate on a project currently? 

Communication skills (1 out of 10): 

Provide any 2 Local references of previous projects:

 

Regards,

Purushotham

Oberon IT Inc

1300 W. Walnut Hill Lane,

Suite: 263, Irving, TX 75038.

Email: purushotham@oberonit.com

Tel: 972-330-5903 | Fax: 1-800-218-2820

www.oberonit.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Data Warehouse Developer at Madison, WI

Hi ,

 

Greetings from Oberon IT Inc!!!

 

We have a Direct Client Requirement for you and the details are as follows

 

Job Title: Data Warehouse Developer

Location: Madison, WI

Duration:  12 months

Industry: Government

 

Resume must be accompanied by the completed skills and experience matrix and one reference with a phone number.

 

First interview can be by phone.  Must be available for a final face-to-face interview and not have been submitted to Fieldglass for the State of Wisconsin.

 

Description

This position provides support for DWD's Business Intelligence team, providing primary Business Objects support for the WISARD Data Warehouse, JCS Data Mart, and other Business Intellligence environments. DWD's BI environments take data from various source systems, uses Informatica to extract, transform, and load data into multiple Oracle star schema data warehouses, and makes data available to end users via Webi corporate documents and ad hoc queries. Candidate will work as a lead Business Objects designer.

Hardware/Software environment:

Informatica 8.1.1
Business Objects XI 3.1
Designer
Deski
Xcelsius
Oracle Client 10.2
SQL Navigator 5.5.4
Ultra Edit 15.10
Beyond Compare 2.2.7
Control-M Job Scheduler
ERWin Model Manager
Tivoli


Qualification

Rating

General Competencies

Analytical/problem solving skills *

4+ Yrs.

Excellent oral and written communication skills and advanced customer support skills *

4+ Yrs.

Information Technology - Commonly Used Software

Excel (MS) *


  and 4+ Yrs.

Information Technology - Databases

Data Warehouse - Experience in data warehouse design and development *

4+ Yrs.

Data warehousing *


Best Self Rating out of 5  and 4+ Yrs.

Information Technology - Languages/Tools

Business Objects *


Best Self Rating out of 5   and 4+ Yrs.

SQL *

4+ Yrs.

Information Technology - Requirements

Documenting requirements *


Best Self Rating out of 5   and 4+ Yrs.

Experience as a developer in large, very complex organization *


Best Self Rating out of 5   and 4+ Yrs.

Requirements analysis *


Best Self Rating out of 5   and 4+ Yrs.

Requirements gathering *


Best Self Rating out of 5   and 4+ Yrs.

Information Technology - Testing

User test, System test, and User Acceptance test plans *


Best Self Rating out of 5   and 4+ Yrs.

 

 

** (Please send us the following details along with the updated word resume for immediate Consideration

Legal Name (As It Appears On Visa Or Id Card):
Contact number:
Email Id:
Current Location (City & State):
Relocation:
Visa Status & Validity:
Interview Availability:
Start Availability:
F2F Interview:
Total Experience:
Rate:
Skype ID:
Full Education Details (Bachelors/Masters):
Last 4 Digits of SSN:
Skills : ( years experiences with the key skills)

Is the Candidate on a project currently?

Communication skills ( out of 10):
Provide any 2 Local references of previous projects:

 

Thanks &  Best Regards

Bharath,

Oberon IT Inc,

1300 W. Walnut Hill Lane,Suite:263, Irving, TX 75038.

Email -bharath@oberonit.com:

Landline: 972 330 4656Fax:1-800-218-2820

www.oberonit.com

cid:image001.jpg@01CF7B4F.C138ED40

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Oracle PL/SQL Lead Resource with Java background at Portland, OR

HI,

Greetings from Oberon IT Inc!!!

We have a Direct Client Requirement for you and the details are as follows
 
Job Title: Oracle PL/SQL Lead Resource with Java background
Location: Portland, OR
Duration: Long term
Experience: Min 8+ years

Job Description:

Tech Skills -        
• Expertise (5-6years on project experience) in Oracle SQL, PLSQL.  
• JAVA J2EE web services experience for at least 1-3 years. 
• Work experience in UNIX, Linux would be plus.
• At least 3 years onsite experience interacting with Ops / business users and tech leads
• This role requires proven experience with client and business users in understanding business requirements from users directly, getting involved in end user testing Strong; This role would be . SPOC for this application( please check communication skills ) 
• We would need strong reference.

Please Note - We do not need JAVA developer with 7 years who has used oracle database as backend.

** Please send us the following details along with the updated resume for immediate Consideration

Full Name:  
Contact number:  
Email Id: 
Current Location: 
Relocation:  
Visa Status & validity:  
Interview Availability:  
Earliest Availability:  
F2F Interview:  
Total Experience:  
Rate:  
Skype ID:
Education (Bachelors):  
Last 4 Digits of SSN:  
Skills (years experiences with the key skills):  
Is the Candidate on a project currently?  
Communication skills (1 out of 10):  
Provide any 2 Local references of previous projects:

Regards,
Purushotham
Oberon IT Inc
1300 W. Walnut Hill Lane,
Suite: 263, Irving, TX 75038.
Tel: 972-330-5903 | Fax: 1-800-218-2820

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Consultants Available

Hi Folks,

Please send me the requirements if you have any for My HotList.

Please add my maild bharath@oberonit.com in your distribution list.

Thanks &  Best Regards

Bharath,

Oberon IT Inc,

1404 W. Walnut Hill Lane,Suite:102, Irving, TX 75038.

Email -bharath@oberonit.com:

Landline: 972 330 4656Fax:1-800-218-2820

www.oberonit.com

Description: OBERONIT

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Backend Java Developers W/TELECOM

Dear Professionals,
Please have the below requirement and send me your consultant resumes That fits the below job description.
 
Please reply at Chris.brown@panzersolutions.com
 
Note : This is not our direct client requirement.We have a single layer between us and the end client.
 
Backend Java Developers W/TELECOM
Midtown, Atlanta or Middletown, NJ
2-3 year contract
 
Java developers with experience working in a TELECOM environment that are BACKEND developers! We have 2 OPENINGS!
 
Must Haves :
5+ years Java/J2EE development
Spring, Hibernate, Oracle, Eclipse
JUnit for unit testing
Oracle DB experience
Experience in Telecom environment
 
Plus :
Experience with Tomcat and Ant
 
Role :
We are looking for an experienced backend Java developer to work on an existing enterprise, legacy application in a telecom environment. They will be doing maintenance and revisions on this application, as well as
adding new features from scratch. They should be strong in writing OO Java from scratch. They will be working on provisioning and configuration applications for layer 2/3 devices and should have experience in physical and logical provisioning domains. They should also have good understanding of network connectivity for network applications.
 
Thank you for your time and look forward to work with you.
____________________________________________________________
Thanks
Chris Brown | Technical Recruiter
Panzer Solutions LLC
chris.brown@panzersolutions.com
203-652-1444*123
 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Fwd: Tek-analytics HOTLIST

Dear Business partners,

Hope you are doing great!

Please find the list of our available consultants who is willing to work on C2C for your direct client requirements. Let me know if you have any suitable positions and share the requirements to balureddy@tek-analytics.com   and you can reach me at 847-773-5920

 

 

NAME

SKILL

YEARS OF EXP

LOCATION

RELOCATION

VISA STATUS

Naveen

SAP BO/BW

8+ Years

IL

Yes

H1

Preethi

SAP BI BO

8 Years

IL

Yes

H1

Surendra

SAP BOBJ

8+ Years

CA

Yes

H1

Sharath

SAP BW/BOBJ

9 Years

IL

Yes

H1

Mohan

SAP BO

10 Years

TX

Yes

H1

Mounika

SSIS SSRS

8 Years

IL

Yes

H1

Thanks & Regards....?

Balu Reddy
Resource Coordinator

Work: 847-773-5920
Fax: 847-852-1984
Email: 
balureddy@tek-analytics.com
Gtalk: balureddy.staffing
http://www.linkedin.com/pub/balu-reddy/66/987/7a

 

If i am not available, please drop an email @ balureddy@tek-analytics.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Azure Engineer/Developer - REMOTE

Dear Professionals,
Please have the below requirement and send me your consultant resumes That fits the below job description.
 
Please reply at Chris.brown@panzersolutions.com
 
Note : This is not our direct client requirement.We have a single layer between us and the end client.
 
Position:  Azure Engineer/Developer
Location: REMOTE ! Need to report to Oak Brook,IL for the first week !
Duration: 6+ months Contract
 
Need a .NET developer that has Azure experience- that needs to be comfortable with support related activities, will be about 15 tickets a week for support and development. 
 
Must haves:
Net development background
Enterprise level Azure exposure
(Not Admin- this group uses Azure for development and needs someone who understands the code- in .net)
Azure Webservices (development and debugging)
Azure Sync (configuration)
Azure SQL Database understanding (relational queries in T-SQL)
 
Plusses:
Azure Worker Roles (development and debugging)
Azure Access Control Service (configuration and troubleshooting)
 
Role:
This candidate will need to be a DEVELOPER that is comfortable doing SOME support.  Support wise: This group takes 12-15 major incident tickets a week. They currently have backend issues with Azure Sync to
the point where their current support team and architects are having trouble debugging the code. Development wise: They need someone who has had .NET development experience and familiarity with Microsoft Azure in a previous role to be a fit for this group.  They will also serve as the liaison between Kellogg and Microsoft on incidents over a tier 3-4 level. Microsoft 'tweaks' its code of Azure for each customer. This person will need to understand the customization enough to effectively communicate issues they are unable to break/fix themselves.
 
Thank you for your time and look forward to work with you.
____________________________________________________________
Thanks
Chris Brown | Technical Recruiter
Panzer Solutions LLC
chris.brown@panzersolutions.com
203-652-1444*123
 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ (ေသာႀကာေန ့)

ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း
သတင္းထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ (ေသာႀကာေန ့)

၁။ ယေန ့ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရိွ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွဳလက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၊ ခန္းမတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း၂၀၁၄-ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေ၀း ႏွင့္
(၂၀၁၄-၂၀၁၆) ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့သစ္ေရြးခ်ယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္ေဖၚျပပါ
အစီအစဥ္ (၁၃) ရပ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ႀကပါသည္ -

အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၁) အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ေႀကာင္းေႀကျငာျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၂) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား
ညႊန္ႀကားမွဳဦးစီးဌာန၊ ဒုညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ
အဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴ းမွ
(၂၀၁၂-၂၀၁၄) ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၅) ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း ဘ႑ာေရးမွဴး မွ
အသင္းဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း ဖတ္ႀကားတင္ျပျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၆) ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း၊
အသင္းလုပ္ငန္းစဥ္၊ေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျခံဳငံုသံုးသပ္တင္ျပျခင္း (ျပန္ႀကားေရးေကာ္မတီ)
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၇) ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း၊
ဖူဆယ္ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ ဆုရအသင္းအား ဆုဖလားခီ်းျမွင့္ျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၈) ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း၊
ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့(၂၀၁၂-၂၀၁၄) တာ၀န္မွ ႏွဳတ္ထြက္ျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၉) အသစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးျဖစ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္
(၂၀၁၄-၂၀၁၆) ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့သစ္အတြက္ အေရးပါသည့္ တာ၀န္ (၆) ေနရာ
ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် မဲစံနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၁၀) လၻက္ရည္ျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၁၁) ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း (၂၀၁၄-၂၀၁၆)
အတြက္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္မည့္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့သစ္ အမည္စာရင္းေႀကျငာျခင္း ႏွင့္
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၁၂) ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း၊
ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့သစ္
ဥကၠဌ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာႀကားျခင္း
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၁၃) အခမ္းအနားျပီးဆံုးေႀကာင္းေႀကျငာျခင္း

၂။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို ့၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္
ႀကားမွဳဦးစီးဌာနမွ ဒုညႊန္ႀကားေရးမွဴ းခ်ဳဳပ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ ့မ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းလံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ ့၊
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း
တို ့မွ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ဆရာႀကီးဆရာမႀကီးမ်ား၊
အသင္းနာယကႀကီးမ်ား၊ အသင္း၀င္
မ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။

၃။ အခမ္းအနားကို နံနက္ (၁၀) နာရီ တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး၊ ေန ့လည္ (၁) နာရီတြင္
ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးခဲ့ပါ
သည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို လၻက္ရည္၊ မုန္ ့တို ့ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၄။ အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း၂၀၁၄-ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေ၀း
ႏွင့္
(၂၀၁၄-၂၀၁၆) ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့သစ္ေရြးခ်ယ္ပြဲအခမ္းအနားမွ၊
အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၉)
ျဖင့္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးျဖစ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ (၂၀၁၄-၂၀၁၆)
ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္
အဖြဲ ့သစ္အတြက္ အေရးပါသည့္ တာ၀န္ (၆) ေနရာ ကို ယေန ့က်င္းပသည့္
အခမ္းအနားတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် မဲစံနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ကာ၊ နယ္ဇံုမ်ားမွ
တက္ေရာက္လာသည့္ မဲဆႏၵမ်ားျဖင့္ ေပါင္း၍
ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ -

ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း(၂၀၁၄-၂၀၁၆) ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့
ဥကၠဌ အျဖစ္ - ေဒါက္တာ ေဒၚျငိမ္းျငိမ္း
ဒုဥကၠဌ (၁) အျဖစ္ - ေဒၚႏွင္းခင္
ဒုဥကၠဌ (၂) အျဖစ္ - ဦးသက္ေဆြေအး
အတြင္းေရးမွဴ းအျဖစ္ - ဦးေန၀င္းဦး
တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴ း(၁)အျဖစ္-ဦးႏိုင္ေက်ာ္ေဇယ်
တြဘက္အတြင္းေရးမွဴ း(၂)အျဖစ္-ဦးညီညီႏိုင္(ဖရန္ကီ)

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း(၂၀၁၄-၂၀၁၆)
ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့ အေနျဖင့္
က်န္ရိွေနေသးသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေရးမွဴ း၊
တြဲဘက္ဘ႑ာေရးမွဴ း၊ စာရင္းစစ္၊ တြဲဘက္စာရင္းစစ္တာ၀န္မ်ား ႏွင့္
ေကာ္မတီ(၄)ရပ္ျဖစ္သည့္ျပန္ႀကားေရးေကာ္မတီ၊ ပညာေရးေကာ္မတီ၊
လူမွဳေရးေကာ္မတီ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမ်ားဆက္လက္၍ဖြဲ
့စည္းတာ၀န္ေပးအပ္
သြားမည္ျဖစ္သည္။

၆။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၄) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴ းမွ
တင္သြင္းသည့္ (၂၀၁၂-၂၀၁၄) ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့အစီရင္ခံစာ ကို
ပူးတြဲေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ျပန္ႀကားေရးေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း
*MYANMAR TOURIST GUIDES ASSOCIATION (MTGA)*

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CADtnhKMTyeqwLaqwuMDZ3tkkL%2BAxW9WntkT5z4e2qX3%3DouLbhQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Free Conference Seminar: Your Role as a SAP Consultant on a project - MM WM SD FICO PP CRM HR/HCM BIBW & ASAP methodology - 101ERPJoin us every Monday at 9.30 PM EST. Please pre-register for a seat. It it free to join.

https://docs.google.com/a/101erp.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dFZMNGE1MzlXRFkweG5nV0didVRBYlE6MQ#gid=0

This conference seminar will give you a good understanding on what roles you will be playing as an SAP consultant in real projects.

Thanks

-


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Fwd: Free Conference Seminar: Your Role as SAP Consultant on a project - MM WM SD FICO PP CRM HR/HCM BIBW & ASAP methodology - 101ERP
Join us every Monday at 9.30 PM EST. Please pre-register for a seat. It it free to join. 


This conference seminar will give you a good understanding on what roles you will be playing as an SAP consultant in real projects. 

Thanks--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Re: ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွင့္ မန္းဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ

One speaker တစ္စံု တစ္ဦးေၿပာတာကို နားေထာင္ ယံု သက္သက္ ေတြ႔ဆံုပြဲ တစ္ခုဘဲလား။

အၿပန္အလွန္ ညိႈႏိႈင္း တင္ၿပခ်က္။သံုးသပ္ခ်က္။ ေဆြးေႏြးခ်က္။ အေၿဖရွာခ်က္ မ်ား ရိွပါသလား။

ရိွခဲ႔ပါလွွ်င္ မည္သူက မည္သည္႔ ကိစၥကို ေဆြးေႏြးသည္။

ေဆြးေႏြးၿခင္းမွ အေၿဖ ရလဒ္ ထြက္သည္။ မထြက္သည္ ကို
ဆက္လက္ သတင္း ၿဖန္႔ ေ၀ ေစလိုပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ ေၿပာင္း ကာလ အေနအထားတြင္ one speaker ေတြ႔ဆံုမႈ မ်ား
ဆက္လက္ စခန္းသြားေနသည္ကို သေဘာမေတြ႔ ေတာ႔ ပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


2014-05-30 7:57 GMT+06:30 Mandalay Tour Guides Society <mandalaytourguidessociety@gmail.com>:

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွင့္ မန္းဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ

          ယမန္ေန႔ (၂၉.၅.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၀၀) နာရီ မႏၱေလးစြမ္းဟိုတယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဌာနမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကိုက်င္းပခဲ့ရာ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ မႏၱေလးဧည့္လမ္းညႊန္ EC မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။

 

ေသာင္းႏိုင္ဦး

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

မႏၱေလးဇုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း

၃၀.၅.၂၀၁၄


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAH7wuYZs6n9BJkc89spiktE2qDkNVgCimX5_HhZDKAkdoGRK9g%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Thursday, May 29, 2014

WTTC wants you to tell the world why #TourismMatters

London, May 29, 2014

 

WTTC wants you to tell the world why #TourismMatters

 

MEMBERS of the tourism industry have been called to pick up their smartphones and change the world's perception of the industry one Instagram video at a time.

 

The World Travel & Tourism Council (WTTC) is rallying the trade to create and upload their own 15-second video to explain why they enjoy working in travel and tourism.

 

Participants are invited to answer one of the following questions:

 

1. How or why did you decide to start a career in the travel and tourism industry?

2. What has been the most fulfilling (or inspiring) moment in your travel and tourism career?

3. Who has been most influential to you in your your travel and tourism career?

4. Why would you recommend a career in your travel and tourism to someone?

5. How has a career in your travel and tourism affected/changed your life?

 

They can then tag WTTC with @WTandTC and use the hashtag #TourismMatters, putting them in the running to win the first prize of US$1,000, second prize of US$500 and US$250.

 

Said David Scowsill, president and CEO of WTTC: "Travel and tourism helps transport people to all corners of the world, immerse them in different cultures and experiences, and provides a livelihood to millions worldwide. It's a fantastic industry to work in but we need to increase awareness of career opportunities.

 

"Graduates need to be moved away from always only considering banking or finance or law as careers with opportunities for progression and security and see travel and tourism as an excellent career option. We believe this campaign can play its part in doing that."

 

This is especially so given new research from WTTC that shows the industry can create jobs and help solve problems such as youth unemployment and gender inequality across the world. Travel and tourism has been proven to employ a higher proportion of women and young people on average as compared to the entire workforce.

 

Said Scowsill: "Travel and tourism offers work-life balance, international opportunities, travel and good benefits. But we need people to realise this. People in the travel and tourism industry have a great thing in common....we love travel! So there are no better people to sell the sector and be brand ambassadors to help shift perceptions".

 

Copyright TTG Asia Media Pte Ltd © 2014~ an asian tour operator aato ~
"If you reject the food, ignore the customs, fear the religion and avoid the people, you might better stay at home." — James Michener

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAH_Rx9h__2waxb684HNS9bx8saafJEr4PnakqC_o2MUqswyxug%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

QA with CMS and Tridion Needed At San Francisco CA

Hi ,

 

Greetings from Oberon IT Inc!!!

 

We have a Direct Client Requirement for you and the details are as follows

 

Job Title: MANUAL TESTERS.

Location: San Francisco CA- must be local to the area for in person interviews

Duration: 18+ months

 

BACKFILL- NEEDED ASAP- there will be in person interview

Minimum Experience:

5+ years'  work experience in the IT field

5+ years' experience in creating test plans, test design and test script

3+ years' experience in cross-browser and mobile device testing

2+ years' experience with IBM Clear Quest (or other defect management tools)

1+ years testing experience with a financial institution.

Strong      usage of HP / Mercury Quality Center (requirements, test plan, test lab, and defect modules)

In-depth knowledge of Content Management Systems, specifically SDL Tridion

 

Preferred Experience:

Experience with the Wells Fargo Digital Channel Technologies area, specifically www.wellsfargo.com

Experience in Authoring Web Content – Real Time Production Pages

Experience with web content strategy and information architecture

Experience testing with SDL components e.g. metadata, schema, components, templates, etc.

1+ years' experience in automation testing

XML and SQL testing knowledge

CS degree or Equivalent work Experience

** (Please send us the following details along with the updated word resume for immediate Consideration

Legal Name (As It Appears On Visa Or Id Card):
Contact number:
Email Id:
Current Location (City & State):
Relocation:
Visa Status & Validity:
Interview Availability:
Start Availability:
F2F Interview:
Total Experience:
Rate:
Skype ID:
Full Education Details (Bachelors/Masters):
Last 4 Digits of SSN:
Skills : ( years experiences with the key skills)

Is the Candidate on a project currently?

Communication skills ( out of 10):
Provide any 2 Local references of previous projects:

 

Thanks &  Best Regards

Bharath,

Oberon IT Inc,

1300 W. Walnut Hill Lane,Suite:263, Irving, TX 75038.

Email -bharath@oberonit.com:

Landline: 972 330 4656Fax:1-800-218-2820

www.oberonit.com

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Informatica Administrator at Portland, OR

HI,

Greetings from Oberon IT Inc!!!

We have a Direct Client Requirement for you and the details are as follows
 
Job Title: Informatica Administrator
Location: Portland, OR
Duration: Long term

Job Description:
• Min 5-6 years of experience in Informatica Administration.
• Informatica Administration including Installation and up – gradation, Configuration, Maintenance and Troubleshooting.
• Installation of Informatica on UNIX, Migration of Repositories, and up – gradation of Repositories.
• Handling Production support.
• Experience in debugging and performance tuning of Sources, Targets, Mappings and Sessions.
• Familiar with Erwin 4.X and Sybase Power Designer 11 as Data Modeling tools.

** Please send us the following details along with the updated resume for immediate Consideration

Full Name:  
Contact number:  
Email Id: 
Current Location: 
Relocation:  
Visa Status & validity:  
Interview Availability:  
Earliest Availability:  
F2F Interview:  
Total Experience:  
Rate:  
Skype ID:
Education (Bachelors):  
Last 4 Digits of SSN:  
Skills (years experiences with the key skills):  
Is the Candidate on a project currently?  
Communication skills (1 out of 10):  
Provide any 2 Local references of previous projects:

Regards,
Purushotham
Oberon IT Inc
1300 W. Walnut Hill Lane,
Suite: 263, Irving, TX 75038.
Tel: 972-330-5903 | Fax: 1-800-218-2820

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Oracle PL/SQL Lead Resource with Java background at Portland, OR

HI,

Greetings from Oberon IT Inc!!!

We have a Direct Client Requirement for you and the details are as follows
 
Job Title: Oracle PL/SQL Lead Resource with Java background
Location: Portland, OR
Duration: Long term
Experience: Min 8+ years

Job Description:

Tech Skills -        
• Expertise (5-6years on project experience) in Oracle SQL, PLSQL.  
• JAVA J2EE web services experience for at least 1-3 years. 
• Work experience in UNIX, Linux would be plus.
• At least 3 years onsite experience interacting with Ops / business users and tech leads
• This role requires proven experience with client and business users in understanding business requirements from users directly, getting involved in end user testing Strong; This role would be . SPOC for this application( please check communication skills ) 
• We would need strong reference.

Please Note - We do not need JAVA developer with 7 years who has used oracle database as backend.

** Please send us the following details along with the updated resume for immediate Consideration

Full Name:  
Contact number:  
Email Id: 
Current Location: 
Relocation:  
Visa Status & validity:  
Interview Availability:  
Earliest Availability:  
F2F Interview:  
Total Experience:  
Rate:  
Skype ID:
Education (Bachelors):  
Last 4 Digits of SSN:  
Skills (years experiences with the key skills):  
Is the Candidate on a project currently?  
Communication skills (1 out of 10):  
Provide any 2 Local references of previous projects:

Regards,
Purushotham
Oberon IT Inc
1300 W. Walnut Hill Lane,
Suite: 263, Irving, TX 75038.
Tel: 972-330-5903 | Fax: 1-800-218-2820

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.