Pages

Tuesday, December 31, 2013

Re: ေဒါ ္လာႏြမ္းလ်င္လက္မခံေသာ ကိစၥကိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

ကိုညီညီ

ေရႊတိဂံု ေတာင္ဘက္မုဒ္ကေန ညေန ေန၀င္ခ်ိန္ ဧည္႕သည္ေတြ ၿပန္တဲ႕အခ်ိန္မွာ ကားေတြ  အထူးသၿဖင္႕ ၄၅   ၃၀  ၂၂  စတဲ႕ကားေတြဟာ လမ္းေပၚထြက္ဘို႕ အခ်ိန္ အနဲေလး ၃၀ မိနစ္ကေန ၄၅ မိနစ္ထိႀကာပါတယ္  ေရႊတိဂံု ဘုရားရဲ ၿဖစ္ေစ  Traffic Police ၿဖစ္ေစ ေၿဖရွင္းေပးမွ အဆင္ေၿပပါလိမ္႕မယ္  ေတာင္ဘက္က အဆင္မေၿပလို႕ အေရွ႕ဘက္သြားေတာ႕လဲ  သိပ္ေတာ႕ အဆင္မေၿပေသးပါ။ အဲဒီကိစၥလဲ ကိုင္တြယ္သင္႕ပါၿပီရွင္။
Tourism မွာ ကိုင္တြယ္စရာ ေၿဖရွင္းစရာ လိုတဲ႕ကိစၥေတြကေတာ႕ မ်ားလြန္းပါတယ္။

မသီတာ


2013/12/31 Rain Man <tourswithmoe@gmail.com>
Shame on them all!


2013/12/31 Ko Nyi Nyi <nyi123@gmail.com>

သို.

၀န္ျကီး

ဟိုတယ္နွင္.ခရီးသြားလာေရး၀န္ျကီးဌာန

 

အေျကာင္းအရာ ။        ။ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအားေဒါ ္လာေငြေကာက္ခံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေငြစကၠဴအသစ္စက္စက္မဟုတ္ ပါကလက္မခံျခင္းကို ျကပ္မတ္ထိမ္းေက်ာင္းေပးပါရန္ ။

 

က်ြန္ေတာ္သည္ ၃၀.၁၂.၂၀၁၃ ေန.ကေရြွတိဂံုေစတီသို.ေတာင္ဘက္မုခ္မွ မေလးရွားနိုင္ငံသား (၄)ဦးနွင္.သြားေရာက္ခဲ.ပါသည္ ။ ဧည္.သည္မွေပးေသာ ၀င္ေျကးေငြ ၈ ေဒါ ္လာ x ၄ ေယာက္ ( ၃၂)ေဒါ ္လာအနက္ ေဒါ ္လာ (၂၀)တန္တစ္ရြက္ကို အနည္းငယ္ နြမ္းသျဖင္.လက္မခံနိုင္ဟု ေငြလက္ခံေသာေကာင္တာမွ ၀န္ထမ္းသံုးဦးစလံုးကတညီတညြတ္တည္းေျပာပါသည္ ။ ထိုေငြစကၠဴမွာအနည္းငယ္ေဟာင္းနြမ္းသည္မွအပ အျခားမည္သည္.ျပစ္ခ်က္မွလည္းမရွိသျဖင္. ဧည္.သည္မွ လဲမေပးနိုင္ေျကာင္းေျပာရာ ခရီးစဥ္လွည္.လည္ျပသရာတြင္ ေခ်ာေမြ.မွုမရွိေတာ.ပဲ မလိုအပ္ေသာ အျငင္းပြားမွုမ်ားကို ဧည္.လမ္းညြွန္မ်ားမွ နိုင္ငံျခားသားနွင္. ေငြေကာက္ခံေသာ၀န္ထမ္းမ်ားျကားတြင္  ခံေနျကရပါသည္ ။ အကယ္၍ ဂိုဒ္မပါေသာ ဧည္.သည္ျဖစ္ခဲ.ျပီး ထိုဧည္.သည္နိုင္ငံျခားသားတြင္ ေဒါ ္လာေငြအပို မပါလာေတာ.လ်င္ ဘုရားသို.ေရာက္ျပီးမွ မျကည္.ရပဲျပန္လွည္.ရေတာ.မည္.သဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုကိစၥသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတလြွား နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ၀င္ေျကးေငြေကာက္ခံေသာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္၍ ယေန.ထက္တိုင္ေျပလည္ျခင္းမရွိေသး သျဖင္.ျကီးျကပ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင္.တင္ျပအပ္ပါသည္ ။

 

ကိုညီညီ

အဂၤလိပ္ဘာသာဧည္.လမ္းညြွန္

G/ 0789

 

ပူးတြဲပံု(၁) ေ၇ြွတိဂံုဘုရားမွလက္မခံေသာေဒါ ္လာ (၂၀)တန္ေငြစကၠဴ အေရွ.ဘက္

 

ပူးတြဲပံု(၂) ေ၇ြွတိဂံုဘုရားမွလက္မခံေသာေဒါ ္လာ (၂၀)တန္ေငြစကၠဴ အေနာက္ဘက္

 

ပူးတြဲပံု (၃) ၃၀.၁၂.၂၀၁၃ ေန.စြဲျဖင္. ေရြွတိဂံု၀င္ခြင္.လက္မွတ္ ( ၄ )ေစာင္

 

 

         

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAGbwoTZdqGweg1ypkSbjnjOk0WfymtQMm6GKqHN2Wr-sGiMr1Q%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CANwrka%3D8Y23zmaPQyuZRdbUSLXSY0Db0J0y88Nuoz7RwfvoYug%40mail.gmail.com.

For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAD6UT2%2BdHV7H75ufDp%3DXYutv4vFUDxX208g32zjvhtgBoBGpOQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Regarding the job oppurtunity of Product Engineering at Chicago Heights, IL

Hi,

 

Greetings from United Software Group!!!

 

We have a Direct Client Requirement for you and the details are as follows

 

Job Title: Product Engineering

Location: Chicago Heights, IL

Duration: 6+ Months

Experience: 6-8 Years

 

Job Description:

Role Description: Digital Test Technician & RF Technician

Competencies: EIS - Embedded Digital Hardware Design and Development

Essential Skills: RF Technican & Digital Break out BD support

Desirable Skills: Board testing technician

 

Please send us the following details along with the updated resume for immediate Consideration 

Basic Details

Full Name

 

Phone Number

 

Email Id

 

Current Location

 

Willing to Re-Locate

 

Visa Status/validity

 

Hourly Pay Rate

 

Interview Availability

 

Start Availability

 

Skype Id

 

SSN (4digits)#

 

Date Of Birth

 

Education Details (Bachelors Only)

 

Employer Details(Employer Name, Company Name, Phone, Email)

 

 

 

Thanks & Regards

Purushotham

Technical Recruiter
United Software Group Inc.
565 Metro Place South, Suite 110
Dublin, OH 43017
Phone: 484-294-2986
Fax: 1-866-764-1148
E Mail: 
purshotham.k@usgrpinc.com

www.usgrpinc.com

 

To unsubscribe from this mailing, please reply to this email with the word UNSUBSCRIBE in the subject line, or click here

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Hi Friend,

                                                          

This is satyagiri working as recruiter with United Software Group, Inc. We have a very urgent requirement for one of our direct client, please go through the below requirement and send me the updated resume.

                                                                               

Job Title  : Network Engineer

Location  : Warren, MI

Duration : 12+months

 

Job Description:

 

·         Below are key requirements

·         Nexus, SCOE, vPC and FCoE- Should able to work independently

·         F5 Load Balancer

·         Worked on a project and should able to work on it

·         Troubleshooting Skills

·         Routing and Switching Experience 

Please get back to me with all the details Below:

Full Name:

Phone number:

Email Address:

Current Location:

Open to Relocate:

Visa Status:

Interview Availability(Date & Time) :

Start Availability:

Hourly Pay Rate:        

Total experience in required skill (years):

Total IT experience of candidate (years):

Skype ID:

 

 

Thanks & Regards 
Satyagiri 
Technical Recruiter 
United Software Group, Inc. 
MBE (Minority Business Enterprise) 
565 Metro Place South
Suite 110, Dublin OH 43017
Phone: 614-588-8519||Fax: 1-866-764-1148 
Email ID: 
satyagiri.k@usgrpinc.com || Website: www.usgrpinc.com

Gmail&YIM:satyak.rec1

To unsubscribe from this mailing, please reply to this email with the word UNSUBSCRIBE in the subject line, or click here

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Regarding the job oppurtunity of Java Web-Tester at Pleasanton, CA

Hi,

 

Greetings from United Software Group!!!

 

We have a Direct Client Requirement for you and the details are as follows

 

Job Title: Java Web-Tester

Location: Pleasanton, CA

Duration: 12+ Months

Experience: 8+ Years

 

Job Description:

 

Mandatory Technical /Functional Skills:

·         The web services team is involved in developing and certifying Soap based and REST based services.

·         The ideal candidate would be a white box tester with coding experience in Java.

·         He/she should have extensive experience validating and certifying web services using the SoapUI tool.

·         The candidate should not just have a basic working knowledge using Soap UI tool;

·         A basic knowledge of Soap UI is insufficient for this position.

·         He/she should have strong database skills.

·         His/her role would involve working with a messaging queue so any experience in this domain would be beneficial.

·         The knowledge of iTKO LISA is not essential but would be beneficial.

·         Web services testing does not involve UI components so the candidate should be technically strong and be able to envision the test scenarios.

·         He/she must be a problem solver capable of triaging issues and be able to work independently.

 

Please send us the following details along with the updated resume for immediate Consideration

 

Basic Details

Full Name

 

Phone Number

 

Email Id

 

Current Location

 

Willing to Re-Locate

 

Visa Status/validity

 

Hourly Pay Rate

 

Interview Availability

 

Start Availability

 

Skype Id

 

SSN (4digits)#

 

Date Of Birth

 

Education Details (Bachelors Only)

 

Employer Details(Employer Name, Company Name, Phone, Email)

 

 

 

Thanks & Regards

Purushotham

Technical Recruiter
United Software Group Inc.
565 Metro Place South, Suite 110
Dublin, OH 43017
Phone: 484-294-2986
Fax: 1-866-764-1148
E Mail: 
purshotham.k@usgrpinc.com

www.usgrpinc.com

 

To unsubscribe from this mailing, please reply to this email with the word UNSUBSCRIBE in the subject line, or click here

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Monday, December 30, 2013

Re: ေဒါ ္လာႏြမ္းလ်င္လက္မခံေသာ ကိစၥကိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

Shame on them all!


2013/12/31 Ko Nyi Nyi <nyi123@gmail.com>

သို.

၀န္ျကီး

ဟိုတယ္နွင္.ခရီးသြားလာေရး၀န္ျကီးဌာန

 

အေျကာင္းအရာ ။        ။ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအားေဒါ ္လာေငြေကာက္ခံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေငြစကၠဴအသစ္စက္စက္မဟုတ္ ပါကလက္မခံျခင္းကို ျကပ္မတ္ထိမ္းေက်ာင္းေပးပါရန္ ။

 

က်ြန္ေတာ္သည္ ၃၀.၁၂.၂၀၁၃ ေန.ကေရြွတိဂံုေစတီသို.ေတာင္ဘက္မုခ္မွ မေလးရွားနိုင္ငံသား (၄)ဦးနွင္.သြားေရာက္ခဲ.ပါသည္ ။ ဧည္.သည္မွေပးေသာ ၀င္ေျကးေငြ ၈ ေဒါ ္လာ x ၄ ေယာက္ ( ၃၂)ေဒါ ္လာအနက္ ေဒါ ္လာ (၂၀)တန္တစ္ရြက္ကို အနည္းငယ္ နြမ္းသျဖင္.လက္မခံနိုင္ဟု ေငြလက္ခံေသာေကာင္တာမွ ၀န္ထမ္းသံုးဦးစလံုးကတညီတညြတ္တည္းေျပာပါသည္ ။ ထိုေငြစကၠဴမွာအနည္းငယ္ေဟာင္းနြမ္းသည္မွအပ အျခားမည္သည္.ျပစ္ခ်က္မွလည္းမရွိသျဖင္. ဧည္.သည္မွ လဲမေပးနိုင္ေျကာင္းေျပာရာ ခရီးစဥ္လွည္.လည္ျပသရာတြင္ ေခ်ာေမြ.မွုမရွိေတာ.ပဲ မလိုအပ္ေသာ အျငင္းပြားမွုမ်ားကို ဧည္.လမ္းညြွန္မ်ားမွ နိုင္ငံျခားသားနွင္. ေငြေကာက္ခံေသာ၀န္ထမ္းမ်ားျကားတြင္  ခံေနျကရပါသည္ ။ အကယ္၍ ဂိုဒ္မပါေသာ ဧည္.သည္ျဖစ္ခဲ.ျပီး ထိုဧည္.သည္နိုင္ငံျခားသားတြင္ ေဒါ ္လာေငြအပို မပါလာေတာ.လ်င္ ဘုရားသို.ေရာက္ျပီးမွ မျကည္.ရပဲျပန္လွည္.ရေတာ.မည္.သဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုကိစၥသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတလြွား နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ၀င္ေျကးေငြေကာက္ခံေသာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္၍ ယေန.ထက္တိုင္ေျပလည္ျခင္းမရွိေသး သျဖင္.ျကီးျကပ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင္.တင္ျပအပ္ပါသည္ ။

 

ကိုညီညီ

အဂၤလိပ္ဘာသာဧည္.လမ္းညြွန္

G/ 0789

 

ပူးတြဲပံု(၁) ေ၇ြွတိဂံုဘုရားမွလက္မခံေသာေဒါ ္လာ (၂၀)တန္ေငြစကၠဴ အေရွ.ဘက္

 

ပူးတြဲပံု(၂) ေ၇ြွတိဂံုဘုရားမွလက္မခံေသာေဒါ ္လာ (၂၀)တန္ေငြစကၠဴ အေနာက္ဘက္

 

ပူးတြဲပံု (၃) ၃၀.၁၂.၂၀၁၃ ေန.စြဲျဖင္. ေရြွတိဂံု၀င္ခြင္.လက္မွတ္ ( ၄ )ေစာင္

 

 

         

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAGbwoTZdqGweg1ypkSbjnjOk0WfymtQMm6GKqHN2Wr-sGiMr1Q%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CANwrka%3D8Y23zmaPQyuZRdbUSLXSY0Db0J0y88Nuoz7RwfvoYug%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

ေဒါ ္လာႏြမ္းလ်င္လက္မခံေသာ ကိစၥကိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

သို.

၀န္ျကီး

ဟိုတယ္နွင္.ခရီးသြားလာေရး၀န္ျကီးဌာန

 

အေျကာင္းအရာ ။        ။ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအားေဒါ ္လာေငြေကာက္ခံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေငြစကၠဴအသစ္စက္စက္မဟုတ္ ပါကလက္မခံျခင္းကို ျကပ္မတ္ထိမ္းေက်ာင္းေပးပါရန္ ။

 

က်ြန္ေတာ္သည္ ၃၀.၁၂.၂၀၁၃ ေန.ကေရြွတိဂံုေစတီသို.ေတာင္ဘက္မုခ္မွ မေလးရွားနိုင္ငံသား (၄)ဦးနွင္.သြားေရာက္ခဲ.ပါသည္ ။ ဧည္.သည္မွေပးေသာ ၀င္ေျကးေငြ ၈ ေဒါ ္လာ x ၄ ေယာက္ ( ၃၂)ေဒါ ္လာအနက္ ေဒါ ္လာ (၂၀)တန္တစ္ရြက္ကို အနည္းငယ္ နြမ္းသျဖင္.လက္မခံနိုင္ဟု ေငြလက္ခံေသာေကာင္တာမွ ၀န္ထမ္းသံုးဦးစလံုးကတညီတညြတ္တည္းေျပာပါသည္ ။ ထိုေငြစကၠဴမွာအနည္းငယ္ေဟာင္းနြမ္းသည္မွအပ အျခားမည္သည္.ျပစ္ခ်က္မွလည္းမရွိသျဖင္. ဧည္.သည္မွ လဲမေပးနိုင္ေျကာင္းေျပာရာ ခရီးစဥ္လွည္.လည္ျပသရာတြင္ ေခ်ာေမြ.မွုမရွိေတာ.ပဲ မလိုအပ္ေသာ အျငင္းပြားမွုမ်ားကို ဧည္.လမ္းညြွန္မ်ားမွ နိုင္ငံျခားသားနွင္. ေငြေကာက္ခံေသာ၀န္ထမ္းမ်ားျကားတြင္  ခံေနျကရပါသည္ ။ အကယ္၍ ဂိုဒ္မပါေသာ ဧည္.သည္ျဖစ္ခဲ.ျပီး ထိုဧည္.သည္နိုင္ငံျခားသားတြင္ ေဒါ ္လာေငြအပို မပါလာေတာ.လ်င္ ဘုရားသို.ေရာက္ျပီးမွ မျကည္.ရပဲျပန္လွည္.ရေတာ.မည္.သဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုကိစၥသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတလြွား နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ၀င္ေျကးေငြေကာက္ခံေသာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္၍ ယေန.ထက္တိုင္ေျပလည္ျခင္းမရွိေသး သျဖင္.ျကီးျကပ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင္.တင္ျပအပ္ပါသည္ ။

 

ကိုညီညီ

အဂၤလိပ္ဘာသာဧည္.လမ္းညြွန္

G/ 0789

 

ပူးတြဲပံု(၁) ေ၇ြွတိဂံုဘုရားမွလက္မခံေသာေဒါ ္လာ (၂၀)တန္ေငြစကၠဴ အေရွ.ဘက္

 

ပူးတြဲပံု(၂) ေ၇ြွတိဂံုဘုရားမွလက္မခံေသာေဒါ ္လာ (၂၀)တန္ေငြစကၠဴ အေနာက္ဘက္

 

ပူးတြဲပံု (၃) ၃၀.၁၂.၂၀၁၃ ေန.စြဲျဖင္. ေရြွတိဂံု၀င္ခြင္.လက္မွတ္ ( ၄ )ေစာင္

 

 

         

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAGbwoTZdqGweg1ypkSbjnjOk0WfymtQMm6GKqHN2Wr-sGiMr1Q%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Nomadic Matt's Travel Site: The Ultimate List of Things to Do in Medellin

Nomadic Matt's Travel Site: The Ultimate List of Things to Do in Medellin


The Ultimate List of Things to Do in Medellin

Posted: 30 Dec 2013 08:29 AM PST

roads and kingdoms blog screenshotOne of my big goals for 2014 is to finally get to Colombia. It’s been on “the list” for a long time. Many of you have asked for information about the country so today I turn the blog over to my friend Dave from Medellin Living. He traded his backpack for an apartment in the city. Dave gives us the ultimate list of things to do to one of the most popular destinations in Colombia.

Once dubbed “The Most Dangerous City in the World” by Time magazine due to the drug-fueled violence of Pablo Escobar, in the last 20 years Medellin has undergone a transformation. In addition to big improvements in public safety, there's been a huge surge in urban development projects, including Colombia’s first metro system and cable cars to service poorer neighborhoods located high on the mountainsides, as well as new parks and libraries.

Now, Medellin is becoming one of the “it” cities in the world, with tons of tourists visiting and foreigners settling and retiring here.

Medellin is one of the few cities I've fallen in love with at first sight. Beautiful mountains, warm weather, friendly locals, and a vibrant culture are just a few of the reasons I’ve spent more than two years living in Medellin. And I’m here to show everyone there are more than enough things to do to keep any visitor busy.

Plus, travel in Colombia continues to be an excellent bargain compared to other countries in South America. While it’s not as cheap as in Ecuador or Bolivia, your money will go a lot farther than it does in Brazil, Argentina, Chile and Uruguay.

Explore the Numerous Parks and Plazas


The natural beauty and unique climate of Medellin is something to behold. Set 4,905ft (1,495m) above sea level in a valley surrounded by tall green mountains, its close proximity to the Equator ensures constant spring-like temperatures year round.

The pleasant weather lends itself well to enjoying the dozens of parks and plazas to be found in and around the city. Each space offers its own unique design and personality, with all of them being excellent places to grab a seat and watch the locals go about their daily lives.

My favorite places include:

 • Plaza Botero – Home to 23 of Fernando Botero’s larger-than-life sculptures, this plaza can be reached via the Parque Berrio metro station. Make sure to step inside the Museo de Antioquia which faces the plaza. Entrance is free, and you can see paintings by Botero as well as other Latin artists.
 • Parque Berrio – Across the street from Plaza Botero, this small park is always filled with juice vendors and local street performers playing traditional Colombian music.
 • Jardin Botanico – Easily accessible from the Universidad metro station, the city’s botanical gardens host numerous events, concerts and festivals throughout the year. Go here when you want a break from the city noise.
 • Parque Explora – Across the street from Jardín Botánico, this complex features Latin America’s largest freshwater aquarium, as well as an outdoor park with interactive games demonstrating the laws of physics.
 • Pueblito Paisa – A mock pueblo built atop Cerro Nutibarra, a small hill in the center of the valley. The hill offers terrific, near 360-degree views of the city. It’s about a 20-minute walk up from the Industriales metro station, or you can take a taxi.
 • El Castillo Museo y Jardines – Inspired by the castles of the French Loire Valley, El Castillo was constructed in 1930. Admission to the property, which includes the gardens and a guided tour of the castle’s interior, costs 8,000 pesos ($4). The easiest way to get there is by taxi.
 • Parque Arvi – Escaping east over the mountains to one of the region’s largest nature reserves is as easy as jumping on the metro system. A regular ticket will take you as far as Santo Domingo. Once you exit the metro cable, buy another ticket for the separate metro cable that runs from Santo Domingo to Parque Arvi. The cost is 4,200 pesos ($2.20).

Get Your Adrenaline Going


Medellín offers visitors a number of ways to get their adrenaline going, many of which offer spectacular views of the surrounding mountains.

 • Paragliding – This is one of the most popular tourist activities, especially amongst backpackers, thanks in part to dependable thermals and incredibly low prices. You’ll be hard pressed to beat 80,000 pesos ($41.50) for a 15 to 20 minute tandem flight anywhere else in South America. The action takes place in the mountains north of the city, about an hour’s bus ride from the Caribe bus terminal. Flights are weather dependent, but otherwise available every day of the week from several companies.
 • Mountain Biking and ATVs – Given the rugged topography, it should come as no surprise that there’s ample opportunity to go riding in and around the city. Whether you prefer mountain biking or ATVs, there are an increasing number of tour companies like Adventure Trails catering to foreign tourists, as well as Colombians.
 • Soccer Matches – South America has a reputation for rambunctious fans, making soccer matches between Medellin’s two local teams, Atletico Nacional and Independiente Medellin a real spectacle. Supporters for each of the teams occupy bleachers at opposing ends of the stadium. They shout, and sing, and unfurl massive banners throughout the full 90 minutes. Ticket prices are well under 40,000 pesos ($20.75), and even if you’re not a huge soccer fan, the experience can send shivers down your spine.

Pablo Escobar Tours


The legacy of Pablo Escobar is still a cause for division amongst residents of Medellin, with some people seeing the man in a positive light, while others do their best to relegate the violence of the 80s and early 90s to the history books.

Curiosity from foreign tourists, many of whom know nothing more of Medellin before they arrive than its association with Escobar’s Medellin Cartel, has led to a boom in Pablo Escobar tours.

A typical half-day tour will include visits to Monaco, the eight story apartment building where the Cali Cartel detonated a car bomb in an assassination attempt, a visit to the building adjacent his final safe house where he was ultimately killed, and his family grave in the city of Itagui, south of Medellin.

Tours are available for as little as 42,000 pesos ($21.75) per person through Zorba. All three sites can also be visited independently using a combination of the metro and taxis.

Take Salsa Lessons


Cali may be the salsa capital of Colombia, but there are plenty of dance studios in Medellín where you can learn salsa dancing, and other Latin styles, including the bachata and tango.

Santo Baile specializes in Cali style salsa, and is run by Mayra Cutiva, a Cali native who’s been dancing and teaching salsa for 15 years. Under the tutelage of her and the other teachers, you can go from wallflower to “So You Think You Can Dance” in a few weeks.

Academia Baila Latino is another popular dance studio, specializing in LA and Cuban style salsa, including salsa casino.

The cost of one hour private lessons has risen in recent years, but it’s still a bargain by Western standards. Expect to pay between 40,000 to 50,000 pesos ($20.75 to $25.95) per hour, with discounts for purchasing four or eight hours at a time. If you want to spend less, sign up for group classes.

Both studios host regular dance parties for students and their friends and partners, thereby allowing them another venue beyond the city’s bars and dance clubs for showing off their new moves.

Sample the World’s Best Coffee


Colombia is one of the world’s top coffee producers, therefore it’s every visitor’s duty to sit down and enjoy a cup.

Oddly, for a country so highly respected for its coffee, Colombians don’t seem to have a huge coffee culture. Sure, you’ll see it available everywhere, from vendors selling little cups on the street to small shops and restaurants, but for the most part, they aren’t selling the country’s higher quality, export grade coffee.

To assure yourself of a quality cup, there are a few places you can go. First and foremost, the Juan Valdez Cafes are Colombia’s version of Starbucks. They offer delicious coffee, pastries, and free Wi-Fi. In 2014, Starbucks is finally going to begin making its way into the Colombian market, starting in Bogotá and eventually expanding to 50 cafes nationwide.

If you prefer indie coffee shops, head to Pergamino Cafe in Parque Lleras. Since opening in 2012, it has received rave reviews from travelers and expats and has attracted a strong Colombian clientele too. Pergamino has free Wi-Fi, and they recently finished an expansion.

Discover Colombian Food


I like to poke fun at Colombian food for its lack of spices, but the truth is I’ve discovered quite a few meals I enjoy here.

More importantly, I’ve tried to find the best restaurants in Medellín, where you too can sample authentic Colombian dishes. Beyond the food, these places all have excellent atmosphere and service as well.

 • Brasarepa – Located in Envigado, a city just south of Medellin, Brasarepa serves up typical Colombian dishes in an unpretentious setting. The restaurant was featured in Anthony Bourdain’s 2008 Colombia episode of No Reservations. Lunch here will run you about 10,000 pesos ($5).
 • Hato Viejo – This restaurant started out with a downtown location over 30 years ago and continues to go strong. Try the bandeja paisa, a signature dish from the region, which includes spicy ground meat, pork cracklings, fried egg, fried plantains, refried beans, rice, avocado, and a small side salad. Entrees average 20,000 pesos ($10.40).
 • Ajiaco’s y Mondongo’s – Ajiaco is a potato-based soup with shredded white meat chicken, corn, capers, avocado, and cream. It’s originally from Bogotá, but is available throughout Colombia. The cost here is 15,200 pesos ($7.90). For the adventurous, try the mondongo (tripe soup).
 • Marmoleo – For a unique dining experience, and one of the best places in the city to get a quality steak (imported from the USA), check out Marmoleo. Entrees run from 30,000 to 50,000 pesos ($15.50 to $25.90), making it the costliest restaurant on the list. They also hold special events, including horse parades and fashion shows.
 • Queareparenamorarte – Also featured in the 2008 Colombia episode of No Reservations, this restaurant is actually located about an hour outside of Medellin in Rio Negro. At 28,000 pesos ($14.55), the average cost of an entree is on the expensive side, but the food is well worth the pilgrimage. I recommend the Cazuela de Pescado, a filet of fish served over rice with a sour orange sauce, onions, sweet peppers, tomatoes, limoncillo and cilantro.

As they say in Colombia, Buen Provecho!

How to Party Like a Local


Medellin balances the feel of a small pueblo in the mountains with the vivaciousness of a major Latin American city. The nightlife options are limited early in the week, but the activity in bars and dance clubs slowly begins to pick up pace on Thursday nights thanks to a few popular Ladies Nights. Friday is big, and by Saturday everything is hopping.

The local firewater, and favorite drink amongst the locals, is called Aguardiente, or guaro for short. It’s a clear, anise-flavored liquor traditionally consumed as a shot, but don’t be surprised if you see locals drinking straight from the bottle too. It’s often chased with water or soda.

Another locally produced liquor is Ron Medellin Anejo. This rum is widely available and taken straight, on the rocks, or with ginger ale or Sprite. Colombians prefer their aguardiente and rum straight, saying it doesn’t produce as big a hangover the next day if you skip the soda.

There are tons of places to go out at night, but the epicenter of nightlife in Medellin is Parque Lleras, a dense collection of restaurants, bars and dance clubs situated around a little tree-filled park in the upscale Poblado neighborhood. Within a few minutes' walk from most of the city’s hostels and many hotels and apartment rentals, it couldn’t be easier to find a restaurant or bar to your liking.

Beyond Parque Lleras, there are plenty of other places to kick up your heels. Here are just a few of my favorites to get you started:

 • El Eslabon Prendido – Located downtown, El Eslabon is a salsa bar known for its live music on Tuesday nights. The cover charge is only a few thousand pesos (one or two dollars).
 • Dulce Jesus Mio – This is a typical fonda style club, which is to say it’s a caricature of the typical bars found in rural pueblos. During the weekends, the cover charge is 15,000 pesos ($7.80). If you’re a guy, they may not let you in unless you’re accompanied by a girl.
 • Luxury – Looking for a place that only plays reggaeton? A 10,000 peso cover ($5.20) gets you access to this popular club.
 • Patio del Tango – One of the city’s few remaining milongas (tango bars) and a great place to grab dinner and a show on the weekends. There’s no cover charge, but they do have a 30,000 pesos ($15.55) minimum for food and drinks per person.
 • Sixttina – Located on the 7th floor of the Rio Sur mall, Sixttina plays crossover music and often hosts live shows with top reggaeton singers. Cover is 20,000 pesos ($10.40), but for just 5,000 pesos ($2.60) more, your ticket is also good for the adjacent Kukaramakara club which features live music.
 • Son Havana – Currently the best salsa bar in the city. Go on Thursdays and Saturdays for live music. Entry is free on Wednesdays, otherwise the cover charge is between 5,000 to 10,000 pesos ($2.60 to $5.20).

Visit Nearby Pueblos


No trip to Medellin is complete without a visit to at least one or two pueblos. These small towns offer the middle to upper income Colombians the chance to escape the city’s noise and craziness every weekend. Many locals own or rent fincas (country homes) in pueblos and the surrounding countryside.

Guatape is a colorful pueblo located about two hours by bus from Medellin. It can easily be visited as a long day trip, either independently (it’s safe) or as part of an organized tour. A one-way bus ticket costs about 8,000 pesos ($4.15).

Situated on the edge of a lake, it’s possible to take tours of the surrounding area, either by speed boat or party boat. You’ll see more with the former, including the remains of one of Pablo Escobar’s former homes.

A fifteen minute rickshaw ride from Guatapé is El Peñol, a granite monolith with over 700 concrete stairs etched in its side. For a few thousand pesos (a few dollars), visitors can climb to the top for breathtaking 360-degree views of the region. Rock climbing is also an option, if you prefer a challenge.

Santa Fe de Antioquia became the first capital of the department of Antioquia all the way back in 1584. Santa Fe can be reached within an hour by bus, and due to its lower elevation, it’s noticeably warmer.

And as if this list isn’t long enough to keep you busy, there are a dozen or so festivals in Medellin each year, celebrating everything from Christmas lights and flowers to salsa, tango, jazz, and poetry.

Backpackers and budget travelers who take advantage of the local transport, eat like a local, and don’t go overboard with their partying, can experience the city for as little as $40 a day. Add a few nicer restaurants, salsa lessons, or a tour or two, and budgets should be increased to $55 to $60 a day.

Medellin may lack big landmarks like you’ll find in Rio de Janeiro or Buenos Aires, but spend a little time here, and you may find the spring weather, mountain views, helpful locals, and relaxed pace of life hard to leave. Combined with the low cost of travel and living, it’s no wonder more and more foreigners are deciding not only to visit Medellin, but to live and retire here too.

David Lee is the editor and founder of two popular travel blogs: Go Backpacking and Medellin Living. He is also author of the Medellin Travel Guide: Insider Advice from an American Expat in Colombia.

The post The Ultimate List of Things to Do in Medellin appeared first on Nomadic Matt's Travel Site.

RE: Abridged summary of travelmyanmar@googlegroups.com - 2 Messages in 2 Topics

-----Original Message-----
From: travelmyanmar@googlegroups.com
Sent: Saturday, December 28, 2013 5:33 PM
To: Abridged Recipients <travelmyanmar@googlegroups.com>
Subject: Abridged summary of travelmyanmar@googlegroups.com - 2 Messages in 2 Topics

=============================================================================
Today's Topic Summary
=============================================================================

Group: travelmyanmar@googlegroups.com
Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/topics

- လူႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့သည့္ အဲပုဂံေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ တစ္ႏွစ္ၾကာတြင္ အစီရင္ခံစာထြက္ [1 Update]
http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/887f952c03d0c9e0
- ေစာေစာေနဝင္ခ်ိန္ [1 Update]
http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/dff1c2371043ea23


=============================================================================
Topic: လူႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့သည့္ အဲပုဂံေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ တစ္ႏွစ္ၾကာတြင္ အစီရင္ခံစာထြက္
Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/887f952c03d0c9e0
=============================================================================

---------- 1 of 1 ----------
From: Tomme Aun

[The entire original message is not included]

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/52bf3b0d.27dbc20a.2e5a.ffffce55%40mx.google.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Re: Message from Oriental Ballooning

If you can arrange for Bagan, it'll be better.
Best regards, NST

On 12/28/13, Nyi Nyi Frankie <nyinyi_79@yahoo.com> wrote:
> ------------------------------
> -------------------------------
>
> *Dear All, *
>
>
>
> *Greeting from Oriental Ballooning! *
>
>
>
> *We are pleased to inform you that we will start our balloon operation in
> Bagan from 1st January 2014 till 31st March 2014, only 4 & 8 passengers per
>
> balloon with premium service. *
>
>
>
> *Our Mandalay operation had been started since 21st November 2013 and
> flying over Mandalay every morning for sunrise trip. *
>
>
>
> *We look forward to welcome you and your clients to our balloon flight in
> Mandalay & Bagan in near future. *
>
>
> *Wishing you all Happy & Prosperous New Year 2014!*
>
>
> *With best regards,*
>
>
> *Management & the Team*
>
>
> *Oriental Ballooning *
>
> *09 3111 3116, 0951 89087, 0951 06751*
>
> *info@orientalballooning.com* <info@orientalballooning.com>
>
> *www.orientalballooning.com* <http://www.orientalballooning.com>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/ca924f8f-37f2-4304-a1c9-ec19eec13449%40googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAHmm1imTkirVfqVrRdRFGGnz6StH0Kz-pA2H61hg2_7Lrirw3Q%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Sunday, December 29, 2013

Re: ဂိုက္လုပ္ျခင္း

ခငိမင္ရပါေသာဧည့္လမ္းညြွန္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို ့ခင္ဗ်ာ.....
station tour ကို ေန ့စဥ္လိုလိုပင္
သြားျဖစ္ေနပါေသာေၾကာင့္
ေရြွတိဂံု ဘုရားေပါ ္တြင္ သိုးျဖဴ ၊ သိုးမည္းေပါင္းမ်ားစြာေန ့စဥ္ေတြ
့ျမင္ေနရပါသည္။
သိုးျဖဴေလးေတြဟာ အင္မတန္သန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္ျပီးခ်စ္စရာေကာင္္းသေလာက္ သိုးမည္းေတြ
မွာမူကား ေလးဆူ ဓါတ္ပံု ေရွြတိဂံု ဘုရားေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးနွင့္
လားလားမွွ်မအပ္စပ္ ဆန္ ့က်င္
ေသြဖည္လွ်က္ အင္မတန္မွ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည္ ့
ျမင္ကြင္းေပါင္းစံုျဖင့္ေန ့စဥ္ေတြ ့ျမင္
ေနရပါေသာေၾကာင့္ သိုးမည္း သို ့မဟုတ္ ထိုထိုေသာ ငါးခံုးမမ်ားအား
သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ
တို ့မွ ၀ိုင္း၀န္း ရွင္းလင္းဖယ္ရွားၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ က်ေနာ္တို ့၏
Tourism Industry ၾကီးဟာ
တကယ့္ကိုသန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္ျပီး လွပတဲ့ Tourism Industry ၾကီးျဖစ္လာမွာ
ဧကန္မလြဲပါပဲလို ့
ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း။ ။
Nway Oo (a) yinmintun
G-2427 Eng,Jap,Italian

On 12/26/13, Myo Min Aung <myomin4274@gmail.com> wrote:
> That is good . It should to check. There are many Guides whom without
> Licensed.at Mawlamyine .
>
>
> 2013/12/26 Khaing Soe Linn Khaing <comenseeme5@gmail.com>
>
>> Dear to All Of LTG!
>> I suggest it that may I advise to all wouldn't wish to hang it(ID/LTG) on
>> neck should clip (more fashionable by magnet) meanwhile tour(sightseeing)
>> in any tour spots or destinations if has own idea and focus in
>> professional but some officials necessary situation
>> to check up license at that time to be ready(officials mean concern
>> persons with tourism industry and other departments). Name plate sample
>> is
>> following;
>> KHAING SOE LINN
>> (MR.KHAING)
>> LICENSED TOUR
>> GUIDE
>> Mr.Khaing and Comenseeme(Myanmar) is my logo it is online has been
>> registered since 1995-96 if appreciate my friendly support to all
>> you may go on.
>>
>> As ZNT comment that is absolutely right almost licensed holders in
>> different career without hang license on neck due in working
>> (office/company ID card they hang)why not careers from tourism must do it
>> that express professional terms and levels that we(MTGA is priority) may
>> think a bout it especially more elder age LTG(over 50;including me) be
>> care in all when accompany by visitors.
>>
>>
>> With friendly
>>
>> Mr.Khaing
>> Comenseememyanmar
>>
>>
>> 2013/12/26 Khaing Soe Linn Khaing <comenseeme5@gmail.com>
>>
>>> Dear..;
>>> I suggest it.
>>> Mr.Khaing
>>> Comenseememyanmar
>>>
>>>
>>> 2013/12/25 ေထြးဦးျမန္မာ <htweoomyanmaryangon@gmail.com>
>>>
>>>> good Point !
>>>>
>>>>
>>>> 2013/12/24 zawnaingtun <zawnaitun@gmail.com>
>>>>
>>>>> ဒါဆိုကားသမားေတြလဲ Driver လိုင္စင္ဆြဲခုိင္းသင့္ပါတယ္။ေရွ႔ေနေတြ
>>>>> ဆရာ၀န္ေတြ လိုင္စင္နဲ႔လုပ္စားေနတဲ့သူေတြအကုန္လံုးေပါ့။အားလံုး
>>>>> ညီတူမွ်တူျဖစ္သြားေအာင္လို႔ပါ။သမၼတၾကီးေတာင္ Sea Game တုန္းက
>>>>> လည္ဆြဲၾကီးဆြဲထားေသးတာပဲ။
>>>>> တစ္ကယ္ကေတာ့ ဂိုက္အားလံုး မသြားမျဖစ္သြားရမယ့္ အဓိက SS ေနရာေတြမွာ
>>>>> ေစာင့္ၿပီးစစ္ေဆးလိုက္ရင္အေျဖေပၚပါတယ္။
>>>>> ေလးစားလွ်က္
>>>>> ZNT
>>>>>
>>>>> On 12/24/13, Shwemya Aung <shwemyaaung@googlemail.com> wrote:
>>>>> > ဂိုက္လုပ္ေနယင္ မိမိကိုယ္ကိုဂိုက္ျဖစ္ေႀကာင္းသိသာေစဖို့လိုင္ စင္
>>>>> > ဆြဲသင့္ပါတယ္။
>>>>> > လိုင္ စင္ ဆြဲထားသူမ်ားကိုလည္းတာဝန္ ရွိသူမ်ားက လိုင္ စင္
>>>>> > သက္တမ္းကုန္လြန္ျခင္းရွိ မ ရွိ သက္ တမ္း ရွိလိုင္ စင္ ကို
>>>>> ကိုင္ေဆာင္ျခင္း
>>>>> > ရွိ မ ရွိစစ္ေဆးပါမွလိုင္ စင္ မဲ႔ မ်ားကိုတားဆီးနိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။
>>>>> > ကားေမာင္းေနယင္ ကားပိုင္ ရွင္ လည္းကားသမားျဖစ္တယ္လို့
>>>>> >
>>>>> > ဂိုက္ေတြေျပာတတ္ႀကပါတယ္။
>>>>> > ဂိုက္လုပ္ေနယင္ ကုမ္ပဏီပိုင္ ရွင္ လည္းဂိုက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
>>>>> > လိုင္ စင္ ဆြဲရမယ္။
>>>>> > အမ်ိဳးသားဝတ္စံု သို့ တိုင္း ရင္းသားဝတ္စံုကို ဝတ္ ရမယ္။ဒါ MTGA နဲ႕
>>>>> > လည္းမဆိုင္ ပါ။
>>>>> > MoHTက ေျပာစရာလည္းမလိုပါ။
>>>>> > ဂိုက္တစ္ေယာက္ ရဲ႕etiquetteျဖစ္ ပါတယ္။
>>>>> > အျမင္ မ ေတာ္တာ ေတြ ေတြ႕ေနရလို႕ပါ။
>>>>> > အားလံုးကိုေလးစားလ်ွက္
>>>>> > ေရြွျမ ေအာင္
>>>>> >
>>>>> > --
>>>>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups
>>>>> > "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
>>>>> > inside
>>>>> > Burma)" group.
>>>>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>> send an
>>>>> > email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>>>>> > To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>>>>> > To view this discussion on the web visit
>>>>> >
>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAN81N2vZK5cdifMN-5F2G6GJFda56w2NpS26LKK9jLx4O2yy2g%40mail.gmail.com
>>>>> .
>>>>> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>> >
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> zawnaitun
>>>>>
>>>>> --
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
>>>>> inside Burma)" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>>>>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>>>>> To view this discussion on the web visit
>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CALcHxuUhfbrxwgfdpTziCEZxO5eiEFq7RaUHoMG2CrmujwmM_A%40mail.gmail.com
>>>>> .
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
>>>> inside Burma)" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>>>> To view this discussion on the web visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CALPXUTVkk9pTd2dbMNtTP%3Dmx9%2Bn5pV%3Da0Nds1jOZ0tkGwm2LvQ%40mail.gmail.com
>>>> .
>>>>
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Great using ...
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Great using ...
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
>> Burma)" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAGCuGNwRNJGi8RbLSQeZab5qjoWERmPgZ8M64hzO%2B70qedGQMQ%40mail.gmail.com
>> .
>>
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAE9qN5gTCdB-OLqEwMyMT2oGFbkDSBgBM6HVrq5C%2BnMT-KHGHg%40mail.gmail.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CACUdJsSqXGQu%2BSxaABekbL4jb7465uOo0aZ8M1zhMJreH_FRHw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.