Pages

Sunday, March 31, 2013

Re: ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစု အင္တာနက္ကြန္ယက္ စီစစ္ျပင္ဆင္မႈ ေက်ညာခ်က္ (ပထမအႀကိမ္)

Dear Travel Myanmar Group!
My previous mail is "comenseeme5@gmail.com" you can send from now "comenseememyanmar@gmail.com".
Mr.Khaing
Professional Licensed Tour Guide(G-1399)
MOBILE:09450008415



2013/3/30 Thaung Naing Oo <thaungnaingoo.007@gmail.com>

ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစု အင္တာနက္ကြန္ယက္ စီစစ္ျပင္ဆင္မႈ ေက်ညာခ်က္ (ပထမအႀကိမ္)

          ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအေရးအတြက္ ေပးပို႔လာေသာ စာမ်ားႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေပးလာေသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

          အလုပ္မလုပ္လွ်င္ အျဖစ္အပ်က္ဆိုတာရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဘာအလုပ္မွမလုပ္လွ်င္ ဘာအျဖစ္အပ်က္မွမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာအျဖစ္အပ်က္မွမရွိျခင္းသည္ ဘာအလုပ္မွမလုပ္သူျဖစ္သည္။ ဘာေစတနာမွလည္း မရွိသူျဖစ္သည္။ မႏၱေလးဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္းႏွင့္တကြ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားသည္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအေရးအတြက္ တတ္အားသေရြ႕ အလုပ္လုပ္ေပးေနၾကပါသည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအားလံုး ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ကိုယ္ ဦးတည္လွည့္ပတ္သြားလာေနၾကသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ ပညာရပ္မ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မွ်ေဝေပးေနၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားအရ ပြင့္လင္းျမင္သာၾကသည္။ ကိုယ့္အျမင္ သူ႔အျမင္ လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲခြင့္ရွိၾကသည္။ ျငင္းခံုေကာင္းျငင္းခံုၾကမည္။ အျငင္းပြားေကာင္းပြားၾကမည္။ အဆံုးစြန္ ရန္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ၾကမည္။ သို႔ေသာ္ ဧည့္လမ္းညႊန္မိသားစုအတြင္းေရးျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကီးမားေသာျပႆာနာ မရွိခဲ့ပါ။ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစုကြန္ယက္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေသာကိစၥရပ္မွန္သမွ်သည္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် မသက္ဆိုင္ပါ။ မိမိအိမ္ေထာင္စုအတြင္းရွိ အိမ္တြင္းေရးသည္ မိသားစုဝင္အိမ္သားမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္။ မိသားစု၏ျပင္ပသူစိမ္းမ်ား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိပါ။

          ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစု၏ အင္တာနက္ကြန္ယက္တြင္ Email လိပ္စာမ်ား ေဖာင္းပြေနသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Email လိပ္စာမ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစုအတြင္းမွ အမည္ေဝခြဲမရႏိုင္ေသာ Email လိပ္စာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မိၿပီး၊ မိမိတို႔ထံ ဧည့္လမ္းညႊန္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေရာက္ရွိလာပါက Invite လုပ္၍ ေပးပို႔ေပးေစလိုပါသည္။ေနာက္ေနာင္တြင္ သိေစလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွလြဲ၍ ယခင္ Email အေဟာင္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေတာ့မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ေက်ညာအပ္ပါသည္။ ယခင္က ဧည့္လမ္းညႊန္္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈလိုပါ၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားလည္းရွိခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ Email လိပ္စာမ်ား ေရာယွက္ရႈတ္ေထြးေနပါသျဖင့္ ထပ္မံ Invite လုပ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားလည္းေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစုအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္၍ စြက္ဖက္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း စသည္တို႔ကို သီးခံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြင္းေရးသည္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္။ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် သက္ဆိုင္ရည္၇ြယ္ေစျခင္းမျဖစ္ေစရ။

          မိမိတို႔အသင္းအေနျဖင့္လည္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ၊ က်စ္လစ္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ စသည္မ်ား အေတာ္ပင္ အားအင္ခ်ိနဲ႔၍ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအက်ဳိးကိုစိတ္ဝင္စားၿပီး၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအက်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသင့္ေနၿပီဟု ယူဆမိသည္။

(ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားအရ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအားလံုး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ာအားလံုး သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါေၾကာင္း)

 

ေသာင္းႏိုင္ဦး ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ ၊ မႏၱေလး

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 



--
Great using ...

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Nomadic Matt's Travel Site: March’s Q&A: The Phone Edition

Nomadic Matt's Travel Site: March’s Q&A: The Phone Edition


March’s Q&A: The Phone Edition

Posted: 31 Mar 2013 01:04 PM PDT

Every month, I make a short video answering questions you submit via Facebook, Twitter, and the comment section in the previous month’s video post. This month I had a number of good questions but I decided to focus on one: what do you do about getting a phone overseas?

A lot of people asked about this so I decided to focus the video on just that one question instead of my normal lightning round Q&A.

Next month, I’ll answer all the questions I didn’t get to this month. If you have a question you want answered, leave it in the comments section below.

March’s Q&A: The Phone Edition is a post from: Nomadic Matt's Travel Site

The post March’s Q&A: The Phone Edition appeared first on Nomadic Matt's Travel Site.

Saturday, March 30, 2013

အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လာမည္

 
 

Sent to you by Frankie Nyi Nyi via Google Reader:

 
 


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၃၉ ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္သည့္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ သမၼတေဟာင္း၏ မတ္လ ၂၉ ရက္မွ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔အထိ အာရွ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။ ဂ်င္မီကာတာသည္ ၎၏ ကာတာစင္တာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္ ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာတာစင္တာ၏ တရားဝင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အသက္ ၈၉ ႏွစ္ရွိ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာသည္ ၎၏အာရွခရီးစဥ္အျဖစ္ မတ္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ နီေပါႏုိင္ငံသို႔ စတင္သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကာတာစင္တာမွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တုိ႔ကို ေလ့လာစစ္ေဆးၿပီး ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ နီေပါခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီတာကာသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၃၉ ဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္လ္ဆုကို ဆြတ္ခူးရယူခဲ့ေသာ ပထမဦးဆံုး အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ျဖစ္သည္။ မစၥတာ ဂ်င္မီကာတာသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ကာတာစင္တာအမည္ရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကို ၎၏ဇနီးျဖစ္သူ ရိစလင္ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ အားေကာင္းလာေစေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရး၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တုိးတက္၍ သီးႏွံအထြက္ တိုးေစေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းစင္တာ၏ တရားဝင္ သတင္း စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယသမၼတ ရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ သမၼတ အုိဘားမား လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

 
 

Things you can do from here:

 
 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစု အင္တာနက္ကြန္ယက္ စီစစ္ျပင္ဆင္မႈ ေက်ညာခ်က္ (ပထမအႀကိမ္)

ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစု အင္တာနက္ကြန္ယက္ စီစစ္ျပင္ဆင္မႈ ေက်ညာခ်က္ (ပထမအႀကိမ္)

          ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအေရးအတြက္ ေပးပို႔လာေသာ စာမ်ားႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေပးလာေသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

          အလုပ္မလုပ္လွ်င္ အျဖစ္အပ်က္ဆိုတာရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဘာအလုပ္မွမလုပ္လွ်င္ ဘာအျဖစ္အပ်က္မွမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာအျဖစ္အပ်က္မွမရွိျခင္းသည္ ဘာအလုပ္မွမလုပ္သူျဖစ္သည္။ ဘာေစတနာမွလည္း မရွိသူျဖစ္သည္။ မႏၱေလးဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္းႏွင့္တကြ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားသည္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအေရးအတြက္ တတ္အားသေရြ႕ အလုပ္လုပ္ေပးေနၾကပါသည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအားလံုး ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ကိုယ္ ဦးတည္လွည့္ပတ္သြားလာေနၾကသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ ပညာရပ္မ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မွ်ေဝေပးေနၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားအရ ပြင့္လင္းျမင္သာၾကသည္။ ကိုယ့္အျမင္ သူ႔အျမင္ လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲခြင့္ရွိၾကသည္။ ျငင္းခံုေကာင္းျငင္းခံုၾကမည္။ အျငင္းပြားေကာင္းပြားၾကမည္။ အဆံုးစြန္ ရန္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ၾကမည္။ သို႔ေသာ္ ဧည့္လမ္းညႊန္မိသားစုအတြင္းေရးျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကီးမားေသာျပႆာနာ မရွိခဲ့ပါ။ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစုကြန္ယက္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေသာကိစၥရပ္မွန္သမွ်သည္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် မသက္ဆိုင္ပါ။ မိမိအိမ္ေထာင္စုအတြင္းရွိ အိမ္တြင္းေရးသည္ မိသားစုဝင္အိမ္သားမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္။ မိသားစု၏ျပင္ပသူစိမ္းမ်ား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိပါ။

          ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစု၏ အင္တာနက္ကြန္ယက္တြင္ Email လိပ္စာမ်ား ေဖာင္းပြေနသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Email လိပ္စာမ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစုအတြင္းမွ အမည္ေဝခြဲမရႏိုင္ေသာ Email လိပ္စာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မိၿပီး၊ မိမိတို႔ထံ ဧည့္လမ္းညႊန္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေရာက္ရွိလာပါက Invite လုပ္၍ ေပးပို႔ေပးေစလိုပါသည္။ေနာက္ေနာင္တြင္ သိေစလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွလြဲ၍ ယခင္ Email အေဟာင္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေတာ့မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ေက်ညာအပ္ပါသည္။ ယခင္က ဧည့္လမ္းညႊန္္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈလိုပါ၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားလည္းရွိခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ Email လိပ္စာမ်ား ေရာယွက္ရႈတ္ေထြးေနပါသျဖင့္ ထပ္မံ Invite လုပ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားလည္းေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမိသားစုအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္၍ စြက္ဖက္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း စသည္တို႔ကို သီးခံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြင္းေရးသည္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္။ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် သက္ဆိုင္ရည္၇ြယ္ေစျခင္းမျဖစ္ေစရ။

          မိမိတို႔အသင္းအေနျဖင့္လည္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ၊ က်စ္လစ္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ စသည္မ်ား အေတာ္ပင္ အားအင္ခ်ိနဲ႔၍ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအက်ဳိးကိုစိတ္ဝင္စားၿပီး၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအက်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသင့္ေနၿပီဟု ယူဆမိသည္။

(ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားအရ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအားလံုး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ာအားလံုး သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါေၾကာင္း)

 

ေသာင္းႏိုင္ဦး ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ ၊ မႏၱေလး

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Friday, March 29, 2013

iPhone App - 20/20 Vision

iPhone App - 20/20 Vision - http://2020visioniphoneapp2.weebly.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ik78g" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ik78g+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to ik78g@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/ik78g?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Excellent Job Opportunity ::: UI Designer, Location: San Antonio, TX - Immediate Placement and interview

Dear Partner,

This is Purushotham working as recruiter with United Software Group, Inc. We have a very urgent requirement for one of our direct client, please go through the below requirement and send me the updated resume.

 

Title: UI Designer

Location: San Antonio, TX

Duration: 6+ months

Experience: 5-7 Years

 

It's our direct client requirement

Start Date:  ASAP……….!!!!!!!!!!!!!

 

Job Description:-

 

Mandatory Technical/Functional Skills:

Skillset Required: Adobe, Photoshop; CSS; Style Sheets and/or any UI Design tool suite

Good to have: html any version or html 5, work flow mgt

 

Desired Technical/Functional Skills:

Should be innovative, creative and understand end to end from a project delivery perspective, experienced in agile/scrum methodology. Associate is expected to work with customer on Identity Access Mgt (IAM) implementation. Right now customers current IAM capabilities are inflexible and cannot be expanded. Customer is trying to complete the rollout of Oracle IAM suite tools, provide increased efficiency, scalability, agility and security. This visual designer is going to work in bringing visual graphics & UI designer skills to the project.

 

Thanks & Regards

Purushotham

Technical Recruiter
United Software Group Inc.
565 Metro Place South, Suite 110
Dublin, OH 43017
Phone: 484-294-2986
Fax: 1-866-764-1148
E Mail: 
purshotham.k@usgrpinc.com

Gmail: purushotham.rec1@gmail.com
www.usgrpinc.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Need "Maven Scripter / Build Engineer" Orlando, FL

Hi Partners,

Hope you are doing great...!!!

Title         : Maven Scripter / Build Engineer

Location   : Orlando, FL

Duration   : 18 Months

anup.cherukula@techstratinc.com


Top 3 Skills:

1.     Maven Scripting (MUST HAVE hands-on experience writing and maintaining scripts, NOT just for dependency injections)

2.     Ant Hill Pro

3.     Build Engineering or Java Development experience

Thanks & Regards,

Anup Cherukula,

Technical Strategies Inc

703-773-6218

anup.cherukula@techstratinc.com

We are an Equal Oppurtunity Employer

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Visa on Arrival for Business - Permitted Countries

Permitted Countries for VOA  
1 Austria
2 Australia
3 Belgium
4 Brunei
5 Bulgaria
6 Cambodia
7 Canada
8 China
9 Cyprus
10 Czech
11 Denmark
12 Estonia
13 Finland
14 France
15 Germany
16 Greece
17 Hong Kong
18 Hungary
19 India
20 Indonesia
21 Ireland
22 Israel
23 Italy
24 Japan
25 Korea
26 Laos
27 Latvia
28 Lithuania
29 Luxembourg
30 Macao
31 Malaysia
32 Malta
33 Nepal (Latest as at 27.3.13)
34 Netherland
35 New Zealand
36 Norway
37 Philippines
38 Poland
39 Portugal
40 Romania
41 Singapore
42 Slovakia
43 Slovenia
44 Spain
45 Sweden
46 Switzerland
47 Taiwan
48 Thailand
49 United Kingdom
50 United States of America
51 Vietnam

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/u4HftxMziSoJ.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Urgent need // Java Developers // Bloomington, IL

Please Send your resume to allan.t@shstinc.com

Position: Java Developers (4 openings!!!)
Location: Bloomington, IL
Duration: 8 months

C2C Rate: Max $40 HR

Will be collaborating extensively with BAs, Tech Archs, Biz Archs and Designers who are onsite. Java Developer - Performs standard systems analyst activities in an individual contributor role such as analyzing the systems requirements (and the provided business requirements) to develop a systems solution, developing technical specifications, building new and/or modifying existing software to meet business and systems requirements through software component designing, coding, testing, and quality review, implementing software solutions and resolving problems, and providing system software support for applications and components. Role description: Experienced Web-SA / Java developers working under the direction of the cell lead; Develop & unit test individual components using Java & SPARK; Identify scenarios and execute informal integration test for the component(s) built; Technical skills: Java, Spring, Spring MVC, SPARK, JDBC, JSP, jQuery

Regards,
Allan Thomas
Senior Recruiter
Seven Hills Software Technologies Inc 
Office: 412-450-1316 X 106

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Urgent need for OBIEE developer ,Dallas TX , Contract2Hire(Only Citizens, EAD or GC holders)

 

Hi,

 

This is Satya, - Recruitment and Resources from  Win Wire technologies.

We have an urgent requirement as follows:

Please respond with resumes in MS-Word Format with the following details to Satyanarayana.G@winwire.com

1.        Full Name:

2.       Contact number:

3.       Email Id:

4.      Current Location:

5.       Relocation:

6.      Visa Status (Citizen- GC-H1B)/ expiration date:

7.       Availability:

8.      Total Experience:

9.      Expertise:

10.    Rate:

 

Location:- Dallas TX

Position Type:- Contract2Hire(Only Citizens, EAD or GC holders)

Oracle BI Developer to design, develop, test, and support software for the Oracle Business Intelligence System (OBIEE 11g) supporting PeopleSoft Financial Analytics.

BI Developer:

 Responsibilities:

 

·         Design and develop a global reporting solution in support of the ERP initiative.

·         Develop RPDs and Reports (Dashboards, Answers, BI Publisher) throughout the System Development Life Cycle.

·         Manage and administer Oracle Business Intelligence Server (Application Server), Oracle BI Presentation Server (Web Server, BI Access, Web Services).

·         Create new reports, dashboards, and dashboard prompts in Oracle Answers.

·         Configure pre-packaged reports/dashboards for Financial Analytics and Procurement and Spend Analytics.

·         Administer the reporting environment through Oracle Business Intelligence Administration.

·         Create users/groups and manage their permissions within the web catalog.

·         Analyze and document business processes, user requirements, and functional needs and provide innovative solutions.

·         Identify data quality and governance issues and see through to resolution.

·         Test and validate modules or entire processes with a zero-defect tolerance.

 

 Requirements:

      ·          4 years' experience in developing and supporting OBIEE business intelligence solutions.

·         Strong data modeling skills (i.e. conceptual, logical and physical model design, Star Schema/Snowflake schema design, Fact and Dimensions tables, Physical and logical data modeling)

·         Experience with Oracle 11g Answers, Dashboards, Delivers and BI Publisher.

·         Extensive experience in Siebel Analytics/OBIEE repository (Physical, Business Model and Mapping and Presentation layers).

  • Customized reporting with OBIEE Answers and integrated them into the Dashboards.

·         Experience in identifying report issues and ability to troubleshoot and fix.

  • Experience in developing Reports and Dashboards using features like Pivot tables, charts, view selector and
  • Experience in developing Oracle BIEE Metadata repository (.rpd) model using aggregates, dimensions, hierarchies &amp; time series functions.
  • Experience in implementing user level security for dashboards and reports based on Business Requirement.

·         Technical and functional knowledge of OBIA - Finance, Supply Chain, Asset Management, Procurement, and Spend Analytics.

·         Strong knowledge of data access requirements, including transactional data, business query, and analytics.

·         Knowledge of all phases of data warehouse life cycle and RAD methodology and an understanding of star-schema data warehouse and Master Data Management.

·         Development and performance-tuning expertise with multidimensional databases including experience with Calc Scripts, Reports, database optimization, partitioning, and indexing.

·         Knowledge of Oracle/PeopleSoft ERP systems and .Net applications.

·         Knowledge of Informatica, DAC, and ETL concepts.

·         Must have experience with Oracle BI Server 11g and SQL for Oracle 10g/11g.

·         Bachelor of Science in computing science and software development, or MIS degree

 

 

Thanks

 

Satyanarayana.G

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: cid:image001.png@01CA7A57.16DF5940

Description: Description: Description: Description: Description: Description: cid:image002.png@01CA7A57.16DF5940

 

2350 Mission College Boulevard, Suite 320

Santa Clara, California 95054

 

PH: 408-338-6070

Email: satyanarayana.G@winwire.com

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Required: Network Admin w/VMWare at Maricopa, AZ

For immediate considerations please send profiles to wajee@exatechinc.com

Position: Network Admin w/VMWare exp.
Location: Maricopa, AZ
Duration: 1-2 months with possible extension
Rate: Open

Job Description:
- Network Admin with extensive VmWare background (must have) (preferably certified). Knowledge of HP Blade servers and/or Compellent SANS is also a plus.
- The person's last day who is leaving the position will be 4/4/13. The client really wants to have someone prior for knowledge transfer is possible.


Regards,

Wajee
Exatech Inc

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Very Urgent reQ. of Oracle PL/SQL Developer, NYC, NY, 6 Months


Hi Partners,

Please send resumes to jagdish@logicplanet.com only

 

 

Oracle PL/SQL Developer

NYC, NY

6 Months

 

Interview Process: Phone and F2F ( NYC, NY )

 

Job Description:

Need to have Healthcare experience.

Strong EDI experience.

If they have e-commerce experience that is a big plus.   

Someone who can trace & document feed/data flow as well.

 

 

Thanks & Regards,

 

Jagdish

Logic Planet Inc.

Desk: 732-512-0009 * 122

jagdish@logicplanet.com

jagdish.logicplanet (IM)

Fax : (732) 512 0003

www.logicplanet.com

 

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient(s), please reply to the sender and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email, and/or any action taken in reliance on the contents of this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Need "WebSphere Administrator" Los Angeles, CA

Hi Partners,

Hope you are doing great...!!!

Title         : WebSphere Administrator

Location   : Los Angeles, CA

Duration    : 6 Months

Please send to below ID

Top Skills:

1.      Apache (tuning, how to set for a public facing website?)

2.      Experience administrating and managing Java Virtual Machines

3.      Experience with automation systems (Chef preferred, Puppet, Cfengine, bcfg2, etc)

4.      LAMP Envioronment

 

Summary of Project:

 

·         This individual will be supporting business and technical side of the house

·         This position will focus supporting systems and application stability, security, performance, and capacity management as well as heavy doses of scripting/automation and documenting everything they touch.

·         System management, configuration, administration, troubleshooting, performance tuning, preventative maintenance, capacity planning, monitoring and security procedures.

·        

Thanks & Regards,

Anup Cherukula,

Technical Strategies Inc

Chantilly, VA

703-773-6218

anup.cherukula@techstratinc.com

URL: www.techstratinc.com

We are an Equal Oppurtunity Employer

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Excellent Job Opportunity ::: IBM WebSphere Application Server Administrator, Location: Lynchburg, VA - Immediate Placement and interview

Dear Partner,

This is Purushotham working as recruiter with United Software Group, Inc. We have a very urgent requirement for one of our direct client, please go through the below requirement and send me the updated resume.

 

Title: IBM WebSphere Application Server Administrator

Location: Lynchburg, VA

Duration: 12+ months

Experience: 6+ Years

 

It's our direct client requirement

Start Date:  ASAP……….!!!!!!!!!!!!!

 

Job Description:-

Mandatory Technical/Functional Skills:

• Good experience in System Administration, IBM WebSphere Application Server Administration in 5.1/6.0/6.1/7.0, Websphere Portal Server 5.x/6.x/7.0, WebLogic Administration, Monitoring, Troubleshooting and Maintenance of WebLogic Servers.

• Expertise in installation, configuration and troubleshooting WebSphere Application Server 5.X/6.X/7.0 on Sun Solaris 2.8/2.9/2.10, AIX 4.3/5.1,5.3 Linux 5.2 to 8.0 and Windows NT 4.0/2000/2003.

• Expertise in installation, configuration and troubleshooting WebSphere Portal Server 6.0/6.1/7.0 on AIX 4.3/5.1/5.3, Solaris 2.8/2.9/2.10, Linux 5.2 to 8.0 and Windows NT 4.0/2000/2003.

• Installed and configured Web Content Manager (WCM) for Web Sphere Portal.

• Experienced in configuring IBM WebSphere Portal Server with a variety of databases including DB2, Oracle and MS SQL Server.

• Experienced in installing and configuring LDAP with WebSphere Application Server and Web Sphere Portal Server for user authentication using WPSConfig script.

• Expertise in configuring Que Connection Factories, Ques, and Listener ports.

 

Desired Technical/Functional Skills:

Excellent analytical and research skills

Strong communication and organizational skills

Ability to multi-task, prioritize and execute on assigned deliverables

Ability to quickly learn new systems and business processes

 

Thanks & Regards

Purushotham

Technical Recruiter
United Software Group Inc.
565 Metro Place South, Suite 110
Dublin, OH 43017
Phone: 484-294-2986
Fax: 1-866-764-1148
E Mail: 
purshotham.k@usgrpinc.com

Gmail: purushotham.rec1@gmail.com
www.usgrpinc.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Excellent Job Opportunity ::: Technical Lead, Location: Stamford, CT - Immediate Placement and interview

Dear Partner,

This is Purushotham working as recruiter with United Software Group, Inc. We have a very urgent requirement for one of our direct client, please go through the below requirement and send me the updated resume.

 

Title: Technical Lead

Location: Stamford, CT

Duration: 12+ months

Experience: 6+ Years

 

It's our direct client requirement

Start Date:  ASAP……….!!!!!!!!!!!!!

 

Job Description:-

Mandatory Technical/Functional Skills:

·         Visual C++, Visual Basic 6.0, Oracle, MS Access, C++

 

Desired Technical/Functional Skills:

·         MS Access, Working experience in Insurance/Reinsurance projects

·         Should have good technical experience in working with VC++, Oracle and VB technologies.

·         Experience in MS Access based application development would be of additional advantage.

 

Roles & Responsibilities:

1.       Participate in functional workshops with business and other vendor stakeholders and gather requirements.

2.       Analyze requirements and come up with design for the changes proposed to the application

3.       Get the technical design document reviewed and approved by Integration Architects in customer location

4.       Perform code development based on technical design document

5.       Create unit test cases and regression test cases document with help from offshore team and get the document approved by customer.

6.       Impart requirements and design knowledge to offshore team and come up with development plan.

7.       Monitor day to day development progress and report deviations to project manager.

8.       Build packages for deployment to QA and Production environments.

9.       Assist testing team/Business users with queries regarding the changes.

10.   Resolve issues identified during testing phases and re-deploy the changes in user desktops.

11.   Ensure production deployment is smooth and perform smoke testing to ensure appropriate package is deployed in production.

 

Thanks & Regards

Purushotham

Technical Recruiter
United Software Group Inc.
565 Metro Place South, Suite 110
Dublin, OH 43017
Phone: 484-294-2986
Fax: 1-866-764-1148
E Mail: 
purshotham.k@usgrpinc.com

Gmail: purushotham.rec1@gmail.com
www.usgrpinc.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.