Pages

Wednesday, August 31, 2011

လူသားခ်င္းစာနာမႈအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း

ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ခင္မ်ား ,ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အခါတြင္  ေရႀကီးျခင္း၊ ေလျပင္းတုိက္ျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႕
ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊
 ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း၍ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္
လုိအပ္သည္႕အခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္ကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္အတြက္  မိမိတုိ႕၏
အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားကို တန္ဖုိးမဲ့စြာ
သိမ္းဆည္းထားမည္႕အစား အျပန္အလွန္ကူညီျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းမွ်ေ၀ခံစားျခင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ( Caring
and Sharing Society ) အေလ့အထ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏုိင္ေစရန္
လွဴဒါန္းၾကေစလုိပါသည္။ 0.7 Fund အဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း
ေငြအားျဖင့္ေထာက္ပံ႕ကူညီျခင္းအျပင္ ၀တၱဳပစၥည္းမ်ားအားျဖင့္လည္း
ပိုမိုကူညီလွဴဒါန္းလာႏုိင္ပါမည္။ လွဴဒါန္းရန္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို
ေသခ်ာစြာစုေဆာင္း၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္၊ မီးပူတုိက္ၿပီးပါက EGG အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ကူညီ ယူေဆာင္ျဖန္႕ေ၀ေပးပါမည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ အဖြဲ႕အစည္း၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္ ေျပာၾကားေပးေစလုိပါသည္။
သီးျခားအႀကံဥာဏ္ႏွင့္ အကူအညီမ်ားကိုလည္း   ေပးၾကပါရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


contacts:

Ma Aye Su Kyi      EGG         09 73117518
Su Susandi          Activista     01- 546671 (ext-223),8603142 (ext-223)
Gaeha Hita                               01- 523931 ( ext-3202)

collection points:
ေဂဟဟိတ
ဒိုင္းမြန္းကြန္ဒို ဘီ၊ ဒုတိယထပ္ လွည္းတန္းႏွင့္ စိုက္ပိ်ဳးေရး အၾကား၊ ေမတာ ဦး မ်က္စိေဆးခန္းအနီး။

Activista
အမွတ္ ၁ ၊ ၀ကၤဘာလမ္း၊ ေရြဂံုတုိင္ ဗဟန္း ရန္ကုန္၊
(ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ ေဆးရံုအနီး)
--
tzo
up with justice
down with any injustice

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

My Round the World Adventure

My Round the World Adventure


Interesting Facts About the United States

Posted: 31 Aug 2011 04:15 PM PDT

the american flagI'm unexpectedly back in the United States for two weeks. After four and a half months in Europe, I needed a bit of a break from traveling to start writing my book. Hostels just aren't the right environment for writing and with an airline credit I need to use, I figured my parent's house was a good place to go. Despite all my time overseas, I really do like the United States. It's got a very interesting history. Some interesting facts:

The United States is the fattest country in the world with fully 33% of the population overweight.

Atlanta International Airport is the world’s busiest airport.

College Park Maryland has the oldest functioning airport in the USA.

Point Roberts, Washington cannot be entered or exited without going through Canada. Both nations have immigration points of entry despite a population of less than 1,000.

Wisconsin has more lakes than Minnesota, the land of 10,000 lakes.

The longest stone arch bridge in the world is the Rockville Bridge in Marysville, Pennsylvania.

Salt Lake City has a law against carrying an unwrapped ukulele on the street.

The Hollywood Bowl in California is the world’s largest amphitheater.

The first motion picture theater opened in Los Angeles in 1902.

Tallahassee, Florida was the only Confederate state capital that did not fall to the Union during the Civil War.

Maine grows 98% of the nation's blueberries.

Wabash, Indiana was the first electrically lighted city in the world.

Pensacola, Florida is actually the oldest city in the US. It was settled in 1559 by Don Tristan de Luna.

The first public university in the United States was the University of North Carolina at Chapel Hill.

Kentucky has the largest cave system in the world – the Mammoth cave system has over 200 miles of caves.

Wyoming was the first place in the USA to allow women to hold office and vote.

The Statue of Liberty was a gift from France in 1884.

Though the statue is associated with New York City, it is physically located in New Jersey

Some of Ghandi’s ashes can be found in the Lake Shrine Temple near Los Angeles.

The first person to become president who was born in a hospital was Jimmy Carter.

Arlington National Cemetery was once Confederate Gen. Robert E. Lee’s plantation.

Manhattan's Chinatown has the most Chinese residents in the Western Hemisphere.

The real London Bridge was transplanted to Lake Havasu, Arizona, in 1968.

American Indians were not US citizens until 1924.

The King of Thailand is technically an American citizen. He was born in Cambridge, Massachusetts in 1927.

The United States has no official language.

The word "sideburns" comes from the American Civil War and named after General Ambrose Burnside.

Harvard was the first university in the United States and founded in 1636.

John Adams and Thomas Jefferson had a bet on who would die first. The both died the same day on July 4th, 1826, each thinking the other had outlived the other.

New York was once ruled by the Dutch and called New Amsterdam.

The original capital of the United States was Philadelphia. Washington D.C. became the capital in 1790.

The United States Navy has the second largest air force in the world. The United States Air Force has the first.

The United States debt per person is 45,000 USD.

George Washington used to grow hemp.

The Republic of Ragusa, now part of present day Croatia, was the first country to recognize the United States in 1776.

John Wilkes Booth shot Lincoln in a theatre and was found in a warehouse. Lee Harvey Oswald shot Kennedy from a warehouse and was found in a theatre.

All three major 1996 Presidential candidates, Clinton, Dole and Perot, were left-handed.

The dome on Monticello, Thomas Jefferson’s home, conceals a billiards room. In Jefferson’s day, billiards were illegal in Virginia.

The United States outlawed Alcohol in 1919 with the 18th amendment. It was legalized again in 1933 with the 21st amendment.

Women got the right to vote in the United States in 1920.

In America, you can drive a car when you are 16, vote and own a gun when you are 18, buy alcohol when you are 21.

The United States is a republic with three branches of government: legislature, executive, and judicial.

Of all U.S. Presidents, none lived to be older than John Adams, who died at the age of 91.

Louisa Adams, wife of John Quincy Adams, was the first (and only) foreign-born first lady.

Ohio is listed as the 17th state in the U.S., but technically it is number 47. Until 1953, Congress forgot to vote on a resolution admitting Ohio to the union.

The population of the United States is 307 million.

40% of Americans don't believe in Evolution.

18% of Americans believe the sun revolves around the Earth.

63% of young Americans can’t find Iraq on a map.

The top 1% of Americans own 33% of the wealth in America, more than the bottom 50% combined.

The bottom 50% of Americans control 2.5% of the nation's wealth.

Nine out of 10 Americans can’t find Afghanistan on a map, even if you give them the advantage of a map limited to Asia.

Gerald Ford was the only man to be both President and Vice-President but who was not elected to either post.

When Harry Truman left office in 1952 he got in his own car and drove himself back to Missouri.

Andrew Jackson was the only U.S. President to believe that the world is flat.

President Taft got stuck in his bathtub on his Inauguration Day and had to be pried out by his attendants.

George Washington’s false teeth were made of whale bone.

George Washington had to borrow money to go to his own inauguration.

Ronald Reagan was the oldest President elected to office.

The Baby Ruth candy bar was actually named after Grover Cleveland’s baby daughter, Ruth.

The Pentagon is the largest building in the world.

32% of all land in the US is owned by the federal government.

The Declaration of Independence was written on hemp paper.

©Nomadic Matt's Travel Site. Want to save OVER $700 USD on your next trip? Get Free Travel Coupons with my guide to traveling the world.

Related Travel Articles

SAP Basis in Houston ,TX

please reply to dev@osairtech.com

SAP Basis

Location: Houston ,TX

Duration: till the end of the year

 

This is working for a global exploration and production company in the Galleria area. The contract may get extended per the Manager but will definitely go through December.

 

They are migrating from Solaris to AIX. They have always had Oracle and will continue with that database. They are on version 10g now. They need someone with very strong SAP Basis technical hands on skills, AIX/Oracle, and migration experience. 

 

Dev
Technical Recruiter
Osair Technologies LLC,
36 York Road,
West windsor,NJ | 08540-3512
Voice : 630-566-7324 | Fax :732-289-6076
dev@osairtech.com | www.osairtech.com
Yahoo IM: dev.osair | Gtalk: dev.osair@gmail.com


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

FREE SAP TRAINING & IMPLEMENTATION PROJECT DEMO SESSION TODAY AT 8 PM TO 9 PM EST


Hi,
Please join our SAP MM / WM demo session today (31-08-11 Wednesday)at 8 pm to 9 pm EST. It's remote and live. Few slots only. If interested please contact oliverb@simpbiz.com or call me at 248-275-1146.

Oliver | Manager - IT- Recruiting | Email: oliverb@simpbiz.com |
SimpBiz Software Solutions Inc,
100, West Big Beaver Road, Suite 200,
Troy, Michigan 48084. | 248-275-1146 |

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

Latest Post from Travel Wonders of the World

Latest Post from Travel Wonders of the World


Monkey Business or Go Ape!

Posted: 30 Aug 2011 02:52 PM PDT

guest post by Kerry-Anne Smith of Sanctuary Retreats Despite being primates, there are several differences between the main species of apes: gorillas, chimpanzees, orang-utans and gibbons; and monkeys, of which there are hundreds of varieties. The best way to find these differences for yourself is to see them in the wild, either on a luxury safari or a guided trek. This blog takes a look at...

Read the full story at http://www.travel-wonders.com.

ERP Project Manager in Secaucus, NJ

please reply to dev@osairtech.com

ERP Project Manager

Duration: 7 Months +
Location: Secaucus, New Jersey
GLOBAL exp. is a must.  Any ERP PM exp. is fine.

 

Minimum Requirements:

Global ERP technical and or functional implementation experience - atleast 5 global rollouts (ex:  100+ Countries)

Senior Level ERP Project Management Experience

Systems Development Life Cycle Methodology Experience

ERP, RFP and/or RFI experience

ERP Global Template Experience

 

NICE TO HAVE:

Capability Maturity Model Methodology Experience

Balanced Scorecard Expereince

Global Fortune 100 Experience and/or Big 4 Experience a plus

Desired educational or Professional Experience

BA or BS in Computer Science or related field.

10+ years work experience (Preferably Global Fortune 100 companies) in ERP deployments and implementation

Job is based in Secaucus, NJ with some international travel possible.

 

Description:

1.  General Description:

The firm has been conducting an Enterprise Resource Planning System (ERP) Feasbility Study which will complete at the end of Q3 2011. We are looking for a highly experienced Program/Project Manager who has 7-10 years of full project lifecycle experience of deploying ERP Solutions Globally with a 100+-Country Rollout with strong stakeholder management skills.

 

The ideal candidate will have experience in various aspects of ERP systems integration, with a strong emphasis on Financial Systems. The candidate will also have excellent business process integration experience, with an emphasis on business process engineering. The candidate will understand and be able to articulate the firm's business requirements as they relate to ERP systems processes, in order to plan in detail the activities that the IT workstreams will have to perform in order to support the successful deployment of the ERP system in partnership with Key firm Stakeholders and Senior Level Leadership.  The candidate will lead the day-to-day activities of the IT workstreams including supporting Senior Level Leadership with the selection of a System Integrator.

 

2.  High Level Explanation of the work to be completed:

This candidate should be well versed in ERP technologies such as SAP, PeopleSoft and or Oracle

 

3.  Day to day tasks:

General Project Management tasks, including: managing a team of Business Analysts and Architects, building a MS Project Plan, managing deadlines and work streams, managing stakeholder expectations, status reporting, etc.

 

4.  Tehcnical Environment:

The firms Global Systems Architecture, including the the firms Global Financial System, Peoplesoft, MS Applications, Lotus Applications, etc.

 

Dev
Technical Recruiter
Osair Technologies LLC,
36 York Road,
West windsor,NJ | 08540-3512
Voice : 630-566-7324 | Fax :732-289-6076
dev@osairtech.com | www.osairtech.com
Yahoo IM: dev.osair | Gtalk: dev.osair@gmail.com

 


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

FREE SAP TRAINING & IMPLEMENTATION PROJECT DEMO SESSION TODAY AT 8 PM TO 9 PM EST


Hi,
Please join our SAP MM / WM demo session today (31-08-11 Wednesday)at 8 pm to 9 pm EST. It's remote and live. Few slots only. If interested please contact oliverb@simpbiz.com or call me at 248-275-1146.

Oliver | Manager - IT- Recruiting | Email: oliverb@simpbiz.com |
SimpBiz Software Solutions Inc,
100, West Big Beaver Road, Suite 200,
Troy, Michigan 48084. | 248-275-1146 |

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

ETL Informatica Lead @ NYC--

Hello

Hope your doing well


Title : ETL Informatica Lead

Location : NYC

Duration : 6 months

Rate : Open


Please send me resume s to : vrao@bartronicsamerica.com

Yahoo IM : chakri_vanimisatty

JD :

·         ETL Technical Lead (INFORMATICA) – 9+ years of experience

Very Senior level experience needed. There will be more communication involved as a part of the job

Regards,

Chakri .V

Bartronics America, Inc
485 US Highway 1 South, Bldg. E

Suite 240, Iselin, NJ 08830
Phone:
708-983-7175 Ext 729

Second Line : 732-658-5678

Fax: 732-584-2474

Email: vrao@bartronicsamerica.com

Web: http://www.bartronicsamerica.com

IM : chakri_vanimisatty

G Talk : chakriraj.v@gmail.com


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

FREE SAP TRAINING & IMPLEMENTATION PROJECT DEMO SESSION TODAY AT 8 PM TO 9 PM EST


Hi,

Please join our SAP MM / WM demo session today (31-08-11 Wednesday)at 8 pm to 9 pm EST. It's remote and live. Few slots only. If interested please contact oliverb@simpbiz.com or call me at 248-275-1146.

Oliver | Manager - IT- Recruiting | Email: oliverb@simpbiz.com |
SimpBiz Software Solutions Inc,
100, West Big Beaver Road, Suite 200,
Troy, Michigan 48084. | 248-275-1146 |

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

Windows / UNIX Administrators in Bentonville, Arkansas

please reply to dev@osairtech.com

Windows / UNIX Administrators 

4 Positions Open (2 Mid-Level, 2 Senior)

 

Location:  Bentonville, Arkansas

Rate:  Mid-level & Senior ($42/hr, $53/hr)

Duration: 6 months +

 

Windows/UNIX System Administration experience.  At minimum, experience must include the following: 

·         Able to create virtual servers

·         Migrate data between servers

·         Provide more storage when requested

·         Create user names

 

Notes & Technologies:  Heavier on UNIX than Windows preferred but must have both, UNIX (HP-UX, AIX, Linux), Perl Scripting, DNS/DHCP, VMWare, etc.     

 

Dev
Technical Recruiter
Osair Technologies LLC,
36 York Road,
West windsor,NJ | 08540-3512
Voice : 630-566-7324 | Fax :732-289-6076
dev@osairtech.com | www.osairtech.com
Yahoo IM: dev.osair | Gtalk: dev.osair@gmail.com

 


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

Limited Seats for free LIVE SAP demo session to be held today

Hello,

 

There is a DEMO on 31th August today at 8 pm EST. Please reply back if you are interested and we will register you. It's a FREE demo conducted by our ERP Trainer. The next SAP MMWM module training starts on September 10th 2011 and SAP FICO training starts on September 10th 2011. These are the items you will be getting out of the demo,

 

- Transacting in SAP and browsing transactions
- Know little about MM, IM, WM, PP, FICO modules
- Learn how the interactive training is conducted : scope, methodology & advantages
- About SAP Market, job opportunities etc
- Get your questions answered - Technical, marketing, placement with 101erp.

 

Note: We conduct demo sessions couple of times a week, if Monday is not convenient we can register you for Wednesday or Friday sessions.

 

Thanks.

 

Regards,

Nirmal Prince | nirmalp@101erp.com | IT Resource Manager/IT Recruiter |

SimpBiz Software Solutions Inc. | Office: 847 656 3291, 248-247-6167| http://www.SimpBiz.com


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

FREE SAP TRAINING AND FREE IN-HOUSE IMPLEMENTATION PROJECT

Hi,

 

FREE SAP TRAINING AND  FREE IN-HOUSE IMPLEMENTATION PROJECT

 

 Demo session on Today (31.08.2011).If interested please contact nirmalp@101erp.com Contact: 847-656-3291/ 248-247-6761

 

So that we will begin the registration process. Only limited slot available the registration to demo is based on first come first serve.


It is online interactive demo session .From that you can get a clear idea about SAP modules. Once the trainer complete his demo, In case if you have any doubt regarding technical related questions  then our trainers will answer you immediately .

 

 Note: We conduct demo sessions couple of times a week, if Monday is not convenient we can register you for Wednesday or Friday sessions.

 

-- 

Thanks and Have a great day.

Regards,

Nirmal Prince | nirmalp@101erp.com | IT Resource Manager/IT Recruiter |

SimpBiz Software Solutions Inc. | Office: 847 656 3291, 248-247-6167| http://www.SimpBiz.com 

 

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

Urgent Need Dot net with SharePoint

 

For immediate consideration send your profiles to rana@marstechs.com

 

Hello ,

 

Hope you are doing good .

 

We have the following requirement . Please help me out with the suitable candidate.

 

Job Title: Sharepoint Developer

Location: Phoenix,AZ

Duration:6+ month position

 

Job Description

 

Dot net with SharePoint Experience

Strong .NET, SharePoint experience. Proactive, go getter.

Web development in .NET 2.0, 3.5, 4.0 (C#) Database (SQL Server) Windows development (C#, VB .NET) Web services User interface: AJAX, WPF SharePoint technology Legacy technologies (Visual Basic 6.0, Classic ASP)

 Production Support and Offshore team handling experience is must.

Very good communication & client handling skills Required.

 

 

Thanks & Regards

 

RANA

Phone : (773) 741-6400

920 Cherringham Ct,

Alpharetta - GA 30005

Email : rana@marstechs.com

http://images.wisestamp.com/yahoo.png: rana.staffing

 

"To be removed from our mailing list reply with “Remove” in the subject heading and your email address in the body. Include complete address and/or domain/ aliases to be removed. If you still get the emails, please call us at the numbers given above.

 

 

 

 

Very Urgent reQ of Synon Technical Lead


Please send the resumes to jagdish@logicplanet.com


Hi Partners,

Hope you are doing well.


Please let me know if you have any suitable consultants for the below requirement ASAP.SYNON Technical Lead

Austin,TX

3+ MONTHS


Responsibilities :

 

 • Provide detailed technical knowledge, insight and guidance on the performance, functionality and technical features of The Client's highly customized RxClaim applications to development teams.


 • Evaluate and advise on custom development specifications and serve as a technical liaison for The Client's staff to ensure customizations inter-operate correctly with systems and product functionality.


 • Support the development of RxClaim environments and the execution of RxClaim activities as requested.
 • Liaison to other development staff for information and guidance on the technical integration.


 • Review and provide feedback on business requirements and related project deliverables for requested Customer development initiatives requiring enhancements.


 • Review and develop detailed technical specifications for custom service enhancements and obtain review and approval from the appropriate parties


 • Solve complex problems considering computer equipment capacity and limitations, systems performance and desired results.


 • Review and test service enhancements under the direction and guidance of Team Manager.


 • Assist in the execution and validation of tests and output.


 • Maintain detailed and accurate status reporting to the Team Manager.


 • Serve as key technical expert for IT staff.


 • Participate in strategic planning and system design for product redesigns and major product enhancements.


 • Effectively delegate work to team members; challenge team members to develop as leaders while serving as a role model and mentor.

   

Qualifications :


 • Demonstrated experience developing detailed WBS (Work Breakdown Structure) with accurate work estimation and successful project delivery.
 • Demonstrated ability to independently develop and drive technical solutions from high level business goals using a view based architectural approach such as Kruchten's 4+1 View Model.
 • Bachelor degree or equivalent experience.
 • 5+ years PBM industry experience preferred.
 • RxClaim Application Experience a PLUS.
 • Leadership, facilitation, critical thinking, problem solving, decision making and analytical skills required.
 • Demonstrated ability to prioritize and manage multiple tasks.
 • Must Understand SDLC.
 • Thorough understanding of technological infrastructure and how it relates to projects and system performance and operation.
 • Effectively communicates with all levels of management and staff.
 • Experience with IBM Series 1.
 • Synon (Version??)
 • Native RPG.Thanks & Regards,

JAGDISH

Logic Planet Inc.

45 Brunswick Ave,

Suite# 130

Edison, NJ 08817

Email: jagdish@logicplanet.com

URL: www.logicplanet.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

SrivenTech Hotlist

Hi,

 

Hope you are doing good,


 Please find below the HOT LIST of my consultants who are immediately available and are technically very strong.

Send the requirements nagesh@sriventech.com
 SL NO

CONSULTANT

TECHNOLOGY

LOCATION

RELOCATION

AVAILABILITY

1

SRIKANTH

SAP MM

NJ

OPEN

IMMEDIATE

2

PATIL

BA

NJ

OPEN

IMMEDIATE

3

ARFAZ

COGNOS

NY

OPEN

IMMEDIATE

4

KHURSHID

SAP FICO

VA

OPEN

IMMEDIATE

5

SRIKANTH

QA

NJ

OPEN

IMMEDIATE

6

DEEPA

BA

CA

OPEN

IMMEDIATE

7

SINDHURA

COGNOS

NY

OPEN

IMMEDIATE

8

DIBESH

SHAREPOINT

MN

OPEN

IMMEDIATE

9

SHILPA

ORACLE DBA

GA

OPEN

IMMEDIATE

10

VENKAT

DB2 ADMINISTRATOR

NJ

OPEN

IMMEDIATE

11

CHANDRA

SHAREPOINT

GA

OPEN

IMMEDIATE

12

RAMA

BA

NJ

OPEN

IMMEDIATE

 

 

 

 

 

 

Thanks & Regards,
---

Nagesh

Technical Recruiter
Sriven Technologies, LLC
E-Mail: nagesh@sriventech.com

phone:479-304-0845

Web: www.sriventech.com
Fax: 1866 725-2860


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.