Pages

Sunday, July 31, 2011

Re: အရံႈးေပၚ ႏိုင္ငံပိုင္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အသံုးစရိတ္ ေလ်ာ့ၿပီ

Myanmar doubles domestic ferry fare

YANGON (Xinhua) -- The Myanmar inland water transport authorities started on Monday to charge at a double rate for domestic waterway ferry fare as for consigned parcel goods service.
 
A total of 300 passenger vessels are operating on scheduled ferry services across the country.
 
Meanwhile, Myanmar is upgrading the Yangon port to raise freight handling capacity, carrying out a project of expanding the port which handles 70 percent of the country's import and export goods.
 
The Yangon Port expansion project is to be completed within three years.
 
According to official figures, a total of 41 small and large jetties at Yangon port can yearly handle 6,800 vessels of Inland Water Transport and private-owned vessels on arrival and 6,885 vessels for departure.
 
Moreover, the port authorities has also planned to construct a 7.26km long four-lane road including a railroad between Strand Road and Yangon River to ensure no traffic congestion of trucks and container trucks moving on the Strand Road.
 
The Yangon port is among the nine sea ports in the country.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/Hj9oAP71UGcJ.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Re: ၀င္းေဇာ္ဦး

this is an accident.. Kindly accept my apology for this post. Gosh.. Ko Aung Zay, you should have talked to him directly. this kind of stuffs will make us to "red-tape" the posts then it will not be a good idea for "efficiency."  Anyway,


DEAR ADMINS!!! LET'S CLOSE THIS TOPIC FROM ONLINE!! PLS DO NOT REPLY THIS POST BECAUSE THIS SUBJECT IS NO LONGER ONLINE AND THUS WILL BE DISCUSSED!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/ah9rv8EAeRoJ.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

( REPLY BY MOHT ) ( about workshop at NAYPYIDAW ) ( 23.8.2011) / Fwd: လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂၃ ျသဂုတ္လ ၂၀၁၁

Dear All Authority Concerns of MOHT,


Just a note to say how much we appreciate your listening to us. We do
hope a chance that all guides can meet with some authority concerns of
moht to be able to explain what are the difficulties, feelings,
thoughts, wishes....etc., and how we try our best for the progress of
Tourism.
We've expected it since long long ago.
Finally our dreams will be going to come true.
Only one question is which kind of topic could we discuss in the workshop?

We would like to know the topic clearly due to prepare in advance.
Thanks again for your invitation to us.

Regards,

Emerald ( G-0111 ) / Eng/Spanish Guide / Ex- French Guide

****************************
On Sun, Jul 31, 2011 at 7:45 PM, MOHT <mo.moht@mptmail.net.mm> wrote:

Dear Emerald Twenty-five,
The answer is in your questions which you want to convince your
difficulties,feelings, thoughts, wishes...etc., to the authority's
concern.

The point is you should prepare your paper concise, definitive, proper
and meaningful within the limited pages so as to be understood by the
respective authority.

If you have questions, contact with Director or Director General Of
The Directorate of Hotels and Tourism.


With Thanks.

MOHT

********************************************


ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအသင္း (ယာယီ)


သို ့ လုိင္စင္ရ ဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအားလုံး

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညြန္ႀကားမွဳဦးစီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္မွ ေဒသအသီးသီးရိွ
ဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအားလံုးကို ၂၃-၈-၂၀၁၁ နံနက္(၉)နာရီတြင္
ဧည့္လမ္းညြန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ပါရန္
ပူးတြဲပါစာျဖင့္ဖိတ္ႀကားလာပါသည္။

၂။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို ့၊ တက္ေရာက္မည့္ တစ္ဦးခ်င္းဧ။္ ခရီးစရိတ္၊
တည္းခိုစရိတ္၊ စားေသာက္စရိတ္မ်ားကိုဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညြန္ႀကားမွဳ ဦးစီးဌာနမွ
က်ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ေဆြးေႏြး တင္ျပလုိသူ ဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအသင္း (ယာယီ) စီမံဌာနသုိ ့(၁၁-၈-၁၁)ရက္ေန
့ေနာက္ဆံုးထားျပီး
အမည္စာရင္းေပးပို ့သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၁၁-၈-၁၁)ရက္ေန
့ေနာက္ဆံုးအမည္စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ ့ေဆြးေႏြးတင္ျပလုိသည့္
အေႀကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း (စာမ်က္ႏွာ- ၃မ်က္ႏွာခန္ ့) ရွင္းလင္းတိက်စြာေရးသားျပီး

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ႀကိဳ တင္တင္ျပရန္လုိအပ္ပါသျဖင့္ -
(က) ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအသင္း (ယာယီ)မွတဆင့္ တင္ျပလုိပါက
(၁၁-၈-၁၁) ရက္ေန ့ေနာက္ဆံုးထားျပီးျဖစ္ေစ
(ခ) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညြန္ႀကားမွဳ ဦးစီးဌာနသုိ ့ တုိက္ရိုက္ တင္ျပလုိပါက
(၁၂-၈-၁၁) ရက္ေန ့ေနာက္ဆံုးထားျပီးျဖစ္ေစ
အေရာက္ေပးပို ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ၃။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို ့၊ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး
အခက္အခဲတစ္စံုတရာရိွပါက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအသင္း (ယာယီ)သို
့ဆက္သြယ္
အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညြန္မ်ားအသင္း (ယာယီ)
ရန္ကုန္ျမိဳ ့။

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

INVICTUS

                                                                 INVICTUS
  
Out of the night that covers me,

     Black as the pit from pole to pole,

I think whatever Gods may be

     For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance

     I have not winced no cried aloud.

Under the bludgeoning of chance

     My head is bloody, but unbowed.


Beyond the place of wrath and tears

     Loom but the Horror of the shade,

And yet the menace of the years

     Finds and shall find, me unafraid.

It matters not how strait the gate,

     How charged with punishments the scroll,

I am the master of my fate:

     I am the captain of my soul.

                                     William Ernest Henley
                                           1803-1878

For my colleagues, send this famous poem. If you are interested in seeing Burmese version, will send later. Because need to find somebody who can write in Myanmar .

Emerald ( Natmauk Thu )     


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Re: Re ဥကၠဌၾကီးရဲ႕ လက္မွတ္ႏွင့္ ပထမဆံုး ၿမင္ရေသာ MTGA အေၾကာင္းၾကားစာ

ကို၀င္းေဇာ္ဦးေရ
တစ္ဦးခ်င္းစီက ခံစားခ်က္ေတြကိုေတာ႔ နားလည္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။
အေတြးအေခၚ။idea မ်ိဳးစံု။စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ိဳးစံု ရိွၾကတဲ႔ မ
တစ္ေထာင္သားေတြ ၿဖစ္ၾကတဲ႔
အၿပင္ အသစ္ေမြးဖြားလာမဲ႔ MTGA ကို လြတ္လပ္ၿပီး။တရားမွ်တမႈ
ရိွတဲ႔ အဖြဲ႔ အစည္း တစ္ခု႔ၿဖစ္လာေရး အတြက္ လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို လူေတြကို
မမုန္းေပမဲ႔
procedure ေအာက္ေနတဲ႔ မူေတြ ကို အနည္းအမ်ား ၾကိဳးစားၿပီး ၿပင္ဆင္ေနဆဲ
အခ်ိန္မွာ
အသံေတြက ေတာ႔ အမ်ိဳးစံုၾကားလာႏိုင္ပါတယ္။

ကို၀င္းေဇာ္ဦး ေၿပာခဲ႔ တဲ႔ အတိုင္း နံပါတ္ ၂ ။ကိစၥ မွာ က်မ
ကစိတ္ဆိုးခဲ႔တာမဟုတ္ပါဘူး။
က်မေၿပာခဲ႔တာက အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ႔ ဧည္႔လမ္းညႊန္ေတြအေန နဲ႔
ႏွစ္စဥ္ေၾကး ကို လ အလိုက္တြက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တစ္လကို၂၀၀၀ က်ပ္
ေလာက္ဘဲၿဖစ္လို႔။
ဒီပိုက္ဆံကေန လူမႈေရး ကိစၥ ေလးေတြ လုပ္ ရင္ အလႈဒါန ေၿမာက္ ပါတယ္ဆိုတဲ႔
စိတ္ကူးေလး ရိွလို႔။
ဧည္႔လမ္းညႊန္ေတြ အေန နဲ႔ ဒီေလာက္ေတာ႔ ေပးသင္႔တယ္ထင္လို႔ပါ။
က်န္တာေတြကေတာ႔ က်မ နဲ႔ မဆိုင္လို႔ မေၿပာေတာ႔ပါဘူး။

Election တစ္ခု႔ကို စနစ္တက်တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ႔
စိတ္ရင္းအမွန္ရိွတယ္ဆိုရင္ေတာ႔
influence မရိွ။ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ရိွႏိုင္မဲ႔ Tourism Industry
ထဲကမဟုတ္ေသာ
Multi Third Parties မေခၚ လို႔ေတာ႔ မရဘူးဆရာေရ။

မဲေပးတဲ႔ေန႔ မွာမဲလာေပးတဲ႔သူ ေတြအတြက္ မဲစာရြက္ေတြကို ဘယ္သူကေ၀မွာလဲ။?
မဲလာေပးထားတဲ႔ မဲစာရြက္ေတြကို ေနာက္ဆံုးမွာဘယ္သူက ေရတြက္မွာလဲ။?
မဲစာရင္းဇယား final result ကို ဘယ္သူကေရးမွတ္မွာလဲ။?

admin work ေတြ။ paper work ေတြ။ အမ်ားၾကီး ရိွလို႔ ။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ၿပဳလုပ္ၾကမဲ႔ ဆရာၾကီး။ဆရာမၾကီး မ်ား ၏ က်န္းမာေရး
အေၿခအေန ေတြ။
ေကာ္မရွင္ဆရာၾကီး။ဆရာမၾကီး မ်ား ကိုယ္တိုင္ မဲပံုးကိုင္။
ထိုင္လိုက္။ထလိုက္။မဲေရတြက္လိုက္။စာရင္းေရးလိုက္။
စိတ္ကူးေလးနဲ႔ဘဲ ၿမင္ေယာင္ၾကည္႔လိုက္ပါဦး။လက္ေတြ႔ မွာ မသက္သာလွတဲ႔
အလုပ္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။
စဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေသာအေတြးအေခၚရိွတဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔အစည္း
ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ဟာ ဒီအတိုင္းဘဲ
ဆိုတာ ေလ႔လာၾကည္႔ေစခ်င္ပါတယ္။
ဆရာမသိေသးတဲ႔ election သတင္းတပုဒ္ကိုလည္းစံုစမ္းၾကည္႔ပါဦးေနာ္။

ေလးစားစြာၿဖင္႔
ေခ်ာေခ်ာေၾကးမံု (G-1019 / 1995 )

On Jul 30, 9:22 am, Bo Saw <saww.myan...@googlemail.com> wrote:
> တကယ္တမ္း Field ထဲမွာေနတဲ႔ Guide က ေထာင္ဂဏန္း သာသာပဲ႐ွိမယ္ ။
> ေနာင္တိုးလာမဲ့အေ႐အတြက္ အတြက္ၾကိုတင္တြက္ဆထားျပီး ေ႐ြးတာလို့ထင္မိတာပ ဲ။
>
> On Jul 29, 8:44 pm, winzaw oo5 <winzaw...@gmail.com> wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > သိုႈ/
> > ဥကၠဌ
> > ၿမန္မာနိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္အသင္း(ယာယီ)
> > ရန္ကုန္ၿမို႕။
>
> > က်ေနာ္ ကို၀င္းေဇာ္ဦးပါ။လိုင္စင္ရဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးပါ။ဥကၠဌ ၾကီးရဲႈ
> > လက္မွတ္နဲ႕ ထုတ္တဲ့ တရား၀င္စာ ကို ပထမဆံုးၿမင္ရေတာ့့ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။
> > က်ေနာ္တို႕ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားရဲ႕ လက္ရွိ ဥကၠဌ၊ လြတ္လပ္ေသာ
> > ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား အသင္းရဲ႕ တရား၀င္ လက္ရွိဥကၠဌ ရဲ႕ လက္မွတ္ထိုးနဲ႕
> > ရံုးစာကို ၿမင္ရေတာ့ အတိုင္းမသိ ခံစားရပါတယ္။
> > ၁၅.၅.၂၀၁၁ ရက္ေန႕လည္ ဆရာဦးမ်ိဳးသန္႕ အိမ္မွာ ပထမဆံုးေသာ နယ္
> > ကိုယ္စားလွယ္ စံု ညီအစည္းအေ၀းၾကီးကို မေန႕ တေန႕ ကလို ၿမင္ေယာင္ေနဆဲပါ။
> > လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲၾက ၊ၿငင္းခုန္ၾက၊ ရန္ၿဖစ္ၾက ၊ ၿဖန္ေၿဖၾကနဲ႕။
> > က်ေနာ္တင္တဲ့
> > ၁။ဘာသာစကားအလိုက္ အုပ္စုေလးေတြခြဲဘို႕
> > ၂။ ၂၀၀၀၀+၂၀၀၀၀ ကို မနိုင္၀န္မို႕ ေလ်ာ့ေပးဖို႕ ( မေခ်ာေတာင္ က်ေနာ့္ ကို
> > စိတ္ဆိုးေသးတယ္)
> > ၃။ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း ၿပင္ၾကဖို႔ ( ကိုခ်မ္းယိမ္းစိတ္ဆိုးခဲ့)
> > ၄။ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားရဲ႕ လူမႈေရးကိစၥေလးေတြ အဓိကလုပ္ဖို႕( ကိုကိုလတ္ေတာင္
> > စိတ္ဆိုးေသး)
> > ၅။ ရန္ကုန္နဲ႕ နယ္ ၃ နယ္ ၁၅+၄+၄+၄  ၀န္ၾကီးဌာနမွာတင္ၾကဖို႕(
> > အားလံုးသေဘာတူ တင္ ခဲ့ၿပီး)
> >    ညေနေစာင္းတဲ႕အထိ မၿပီးနိုင္မစီးနိုင္ ၿငင္းခံုခဲ့ၾကတယ္ေလ။ အၿပန္
> > မေခ်ာကားနဲ႕ က်ေနာ္ နဲ႕ ကို ခ်မ္း ယိမ္း တို႕ လမ္းၾကံဳ လိုက္လာၾကတာ...
> > သတိယတုန္းပါဗ်ာ။
> > အဲဒီထဲက ဘာေတြ ၿဖစ္လာၿပီလဲ ဆို ၿပန္ၾကည့္ပါတယ္။၁ နဲ႕ ၂ ေတာ့ ၿဖစ္လာပါၿပီ။
> >  အင္း အခုေတာ့ က်ေနာ့္ုသူ႕ကိုယံုၾကည္လို႔ ရန္ကုန္ထိလာေရာက္
> > လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ကိုသန္းထြန္းဦး ကိုလည္း မၾကားရတာၾကာေပါ့။
> > မၾကာမီက်င္းပၾကမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ ဥကၠဌ ၾကီး အပါအ၀င္
> > ကိုခ်မ္းယိမ္းတို႕ က်ေနာ္ ၊ကိုရဲၿမတ္ထြန္းအပါအ၀င္ လႈပ္ရွားမႈေတြက အနားယူ
> > ေဘးထြက္ေနၾကေတာ့မယ္ ဆိုေတာ့.. MTGA ၾကီး ကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ မဖြဲ႕ရေသးခင္
> > (ယာယီ) ဆိုတာၾကီး မၿဖဳတ္ရေသးခင္ ရပ္နား လိုက္ ၾက ရေတာ့မွာ
> > စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊
> > က်ေနာ္ တစ္ဦးတည္းသေဘာကေတာ့ အသင္းၾကီးတရား၀င္ မေပၚေပါက္ေသးခင္
> > ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကီးလုပ္တာ ေစာပါေသးတယ္။ ဧည့္လမ္းညႊန္စံုညီ စည္းေ၀းပြဲၾကီး
> > အရင္ က်င္းပၿပီး က်စ္က်စ္လစ္လစ္ၿဖစ္ေအာင္ အရင္ ဆံုးလုပ္ရမွာပါ အလြန္ဆံုး
> > ၾကာ ေနာက္ ၂ လ ေပါ႕။ ဘာေၾကာင့္ အေလာတၾကီး လုပ္ခ်င္ ေနၾကတာလဲ။ ပုဂိုလ္ ေရး
> > မေၾကနပ္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ အားလံုး ေသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား အတြက္ စဥး္စားၾက
> > ပါ လို႕ ေၿပာလိုပါတယ္။
> > ဌာနဆိုင္ရာ အရာ ရွိမ်ား၊ လက္ရွိ ခိုင္ၿမဲၿပီး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ၊က်ေနာ္တို႕
> > ကို ၀န္ၾကီးက စာ နာ ညွာတာ ေနတာကို မေက်နပ္သူမ်ား၊ ၾကားမွာ ဘယ္ လို အရည္
> > အခ်င္းရွိသူက ဦးေဆာင္ ကာကြယ္ေပးမွာလဲ။စိတ္ပူမိပါတယ္။
> >  ေတြ႕ မိသေလာက္ ..ဖက္ထားတဲ့စာ အုပ္ေတြကိုကိုးကား ပညာတတ္ေၾကာင္း ၿပ ၿပီး
> > လိုရင္းမေရာက္ ေ၀႕၀ိုက္ေနသူေတြ ၊ ငါလုပ္တာကလြဲၿပီး ဘယ္သူေၿပာတာမွ
> > လက္မခံပဲ နား ပိတ္ မ်က္ေစ႕မွိတ္ထားသူေတြ၊ ေဘးထိုင္ဘုေၿပာသူေတြ၊ အေ၀းကေန
> > ရီေနသူေတြ၊ ေထာက္ကြက္ရွာရံု တစ္ခုပဲသိ ၿပီး အနာဂါတ္ Plan
> > မစဥ္းစားနိုင္သူေတြ၊ ေ၀ဖန္တာကို မခံနိုင္သူေတြ နဲ႕ MTGA ၾကီးအတြက္
> > ရင္ေလးမိေသာ္လည္း သံဃာအား ဘဳရားေသာ္မွမလြန္ဆန္ သာ တာပဲ ေလ ဥကၠၾကီး တို႕
> > ကိုခ်မ္းယိမ္း တို႕ က်ေနာ္တို႕ စိတ္မေကာင္းစြာ ဆိပ္ဆိပ္ေနၾကတာေပါ့ဗ်ာ။
> > Election Plan နဲ႕ Structure ကို သံုးသပ္ၾကည့္ ရတာ
> > ၁။ ၀န္ၾကီး ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္က ၃၀/၄၀ EC နဲ႕ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ဖြဲ႔ ေစခ်င္တယ္။
> >  အခု EC 80 တဲ့။
> > ၂။၀န္ၾကီးက အစုအဖြဲ႕ေလးေတြနဲ႕ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ေစခ်င္တယ္
> > အခု အားလံုးကို EC မ်ား သည္ အၿမင့္ ဆံုး အဖြဲ႕တဲ့
> > ၃။၀န္ၾကီးက ဧည့္လမ္း ညႊန္မ်ား အေရး ကို ဧည့္လမ္းညႊန္ မ်ားသာ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္
> > အခု မာလ္တီ သာ့ပါတီ ေခၚ ၾကီးၾကပ္ေစမယ္ဆိုပါလား။
> > ၄။ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စားရိတ္...
> > ၅။ ဧည့္လမ္းညႊန္တိုင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပမ္း...အဆိုးဆံုးက
> > ၆။စိတ္၀မ္းေတြကြဲကုန္ၾကမွာ စိတ္မေကာင္းဘူး။
>
> > ဥကၠဌၾကီးခင္ဗ်ား
> > ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ အၿဖစ္ အသင္းၾကီး အတြက္ ( ၂.၈.၂၀၁၁) ေနၿပည္ေတာ္ မွာ
> > ၾကိဳးစား ခဲ့ပါမယ္။ အခြင့္အေရးရခဲ့ရင္ေပါ့။
> > လက္ရွိ EC မ်ား လည္း စိတ္၀မ္းမကြဲၾကပါနဲ႕ဦး၊ စိတ္မေလ်ာ့လိုက္ၾကပါနဲ႕ဦး။
> > MTGA အသင္းၾကီး ခိုင္ခိုင္မာမာ အရင္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ၾကိဳးစားခြင့္
> > တင္ၿပ ခဲ့ပါမယ္။
>
> > ေလးစားစြာၿဖင့္-
>
> > ကို၀င္းေဇာ္ဦး
>
> > On 7/29/11, mtga election <mtga.elect...@gmail.com> wrote:
>
> > > ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမး္ညြန္မ်ားအသင္း(ယာယီ)...
>
> read more »

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

FW:Spotlight on PTM 2011


 

From: PATA [mailto:monica=PATA.org@mail75.us2.mcsv.net] On Behalf Of PATA
Sent: Friday, July 29, 2011 5:35 PM
To:
Subject: Spotlight on PTM 2011

 

Problems reading this email? View it safely on the web

 

September 6-9, Pragati Maidan, New Delhi

Join PATA

PATA Travel Mart 2011

 

Big India and China Presence
Boosts PATA Travel Mart

Benefit from business created by Indian and Chinese buyers, whose outbound markets are growing at around 12% per year. Network with a large delegation of buyers and sellers with strong participation from China, Korea, Japan and Chinese Taipei as well as India, Sri Lanka, Nepal and the Maldives.

Register NOW and join us in India for unparalleled networking and contracting opportunities at Asia Pacific's premier travel trade show.

Trade Visitor Day is FREE admission and will be available only on Friday, September 09 from 1015-1700 hrs. Simply register with your business card at Pragati Maidan, Hall 18.

For further queries, email PTM@PATA.org or visit PATA Travel Mart 2011 event page.

Get the Insights – Build the Business

PATA's Strategic Intelligence Centre will be working with Nielsen, 3rd Planet and Visa to create an information-rich, half-day interactive workshop on China and India outbound. It will take place September 6 in New Delhi, just before PTM. Make informed decisions. Register by August 20 to make sure you have the relevant knowledge on India and China outbound.

CTS Leads Chinese Buyer Delegations
Mr Shi Laishun, Vice President of China Travel Service (CTS) will lead a buyer delegation of 20 independent CTS agents to PATA Travel Mart 2011. CTS is the biggest wholesale tour operator in China, incorporating three major travel brands: CTS, CTI and CMIT. Sheila Leong of PATA Events said: "These high profile outbound buyers from China add extra purchasing muscle at PTM. Sellers will benefit from Chinese purchasing power on the show floor."

Japan Promoting Again at PTM in India
Japan has reaffirmed that it is open and ready for business with its participation at PATA Travel Mart. Various stakeholders from Japan will be there including the PATA Japan Chapter, JTB Corp and the Japan Hotel Association.

Brand Yourself at PTM
Boost your company profile among 1,200 industry professionals by using sponsorship options at PATA Travel Mart. Drive your brand message home. E-mail PTM@PATA.org.

Boutique Opportunities at PTM
PATA Travel Mart has adapted its format to acknowledge India's heritage. To showcase luxury and boutique hotels such as former palaces, royal lodges and colonial hill stations, PATA has created a dedicated luxury and boutique hotel pavilion at the Mart for the first time. Contact PTM@PATA.org.

Get a Chance to Win a Car
Hertz Car Rental, together with co-sponsor TTG Asia Media, is giving a yellow TATA Nano car away at PTM. The lucky draw is open to all registered PTM delegates. Register now.

Taste Australian Wine
Margaret River Motif and the South West Development Commission will showcase and promote a selection of fine wines from Australia's premier fine wine region.

Join the Buddhist Circuit Train Journey
A special train journey for 50 lucky attendees who can join the Buddhist Circuit special train journey for free. The all-inclusive experience runs September 10-14 and visits many places of Buddhist significance.

PATA Premier Partner

VISA

PATA Premier Media Partners

CNNFORTUNETIME

PATA Preferred Partners

Airport iscomScoreKeen MediaSinotech GroupSTR Global

PATA Gold Awards Sponsor

Macau Government Tourist Office

Host

Incredible India

Official Carrier

Air India

Official Publication

TTG

Media Partners

T3

Associate Media Partner

International Herald Tribune

International Media Partner

Supporting
Media Partners

Destination Worldwide
eGlobal Travel Media
eTurbo News
fvw
Travel Daily Asia
Travel Link Daily
Travel Techie
Travel Trade China
Travel World China
TravTalk

Supporting Airlines

Cathay Pacific
Singapore Airline
Thai Airways

 

 


Sent to— why did I get this?
unsubscribe from this list | update subscription preferences
Pacific Asia Travel Association · PATA, Unit B1, 28th Floor, Siam Tower · 989 Rama Rama I Road, Pathumwan · Bangkok, Bangkok 10330__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 6339 (20110731) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 6339 (20110731) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.